Co dělat, pokud se mi po zaplacení zobrazuje špatný čas?

What should I do if I see a wrong prepaid time after payment?

Pravděpodobně máte v telefonu vypnutou funkci Date & Time, tj. získávání časových zón ze sítě. V tomto případě je třeba si nastavit, že telefon má čas i zóny získávat ze sítě.

You may have switched off the Date & Time feature on your phone (settings to obtain time zones from the local network). In this case, you need to set the phone to have time and zones obtained from the local network.