Co když selhala má platba?

What if my payment failed?

Nejčastější příčinou bývá nedostatek prostředků na kartě nebo expirace karty zadané v aplikaci.

V těchto případech je potřeba přidat kartu s dostatkem prostředků v sekci Platební karta, kterou najdete ve svém profilu.


Mezi další příčiny selhání platby může patřit:

  • Nastavení MO/TO limitů – vzdálené platby bez CVV kódu. Typicky jde o platby prováděné platební kartou uloženou v mobilních aplikacích, které některé banky oddělují od klasických internetových plateb. Aby platba proběhla v pořádku, je třeba zkontrolovat nastavení MO/TO limitů v internetovém bankovnictví, případně kontaktovat banku.
  • Karta je nahlášená jako ztracená
  • platební brána má výpadek (zkontrolovat status platební brány)


Pokud banka zamítne platbu, bohužel v systému nevidíme, jaký důvod byl za zamítnutím platby. Pro více informací je potřeba kontaktovat vaši banku.


Ve výjimečných případech může za selháním platby být slabé internetové připojení v místě zadání transakce, případně technická chyba. V tomto případě zkuste platbu za chvíli. Pro více informací či pomoc se na nás neváhejte obrátit.

The most common cause is a lack of funds on the card or the expiry of the card entered in the app.

In these cases, you need to add a card with sufficient funds in the Payment Card section of your profile.


Other causes of payment failure may include:

  • MO/TO limit settings - remote payments without CVV code. Typically, these are payments made with a payment card stored in mobile apps, which some banks separate from traditional internet payments. In order for the payment to go through properly, you need to check the MO/TO limits settings in online banking or contact the bank.
  • The card is reported as lost
  • the payment gateway has an outage (check payment gateway status here)


If the bank rejects the payment, unfortunately we cannot see in the system what the reason was behind the rejection. You need to contact your bank for more information.


In exceptional cases, a weak internet connection at the point of transaction entry or a technical error may be behind the payment failure. In this case, please try the payment after a while. Please contact us for more information or assistance.