Button Text
Všeobecné obchodní podmínky

APLIKACE CITYMOVE:
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Definice pojmů
Pro účely těchto Obchodních podmínek se:

Aplikací Citymove“ rozumí mobilní aplikace Citymove, která umožňuje Uživatelům: (i) uzavírat Dílčí smlouvy na základě objednávky a (ii) není-li u jednotlivé Partnerské Služby stanoveno jinak, též hradit za služby provozovatelů Partnerských Aplikací těmto provozovatelům odměnu.

Aplikací Freebike“ rozumí mobilní aplikace Freebike, umožňující svým uživatelům uzavírat smlouvy o nájmu dopravních prostředků poskytovaných provozovatelem Aplikace Freebike.

Aplikací Liftago“ rozumí mobilní aplikace Liftago Taxi, umožňující svým uživatelům zprostředkování uzavření smluv o přepravě osoby mezi uživateli a řidiči.

Aplikací MPLA“ rozumí aplikace MPLA, umožňující svým uživatelům online platby poplatků za parkování ve zpoplatněných parkovacích zónách na základě platebních služeb poskytovaných dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku.

Dílčí smlouvou“ rozumí smlouva o poskytnutí Partnerské Služby uzavřená mezi příslušným provozovatelem Partnerské Aplikace a Uživatelem prostřednictvím Aplikace Citymove na základě jednotlivé objednávky služeb provozovatele Partnerské Aplikace.

Obchodními podmínkami“ rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky pro užívání Aplikace Citymove.

Partnerskou Aplikací“ rozumí Aplikace Freebike, Aplikace Liftago či Aplikace MPLA, a to buď jednotlivě, nebo společně.

Partnerskou Službou“ rozumí Služba Freebike, Služba Liftago či Služba MPLA.

Službou“ rozumí plnění ŠADL spočívající v poskytnutí licence k užívání Aplikace Citymove, na základě které je Uživatel oprávněn Aplikaci Citymove užívat zejména za účelem (i) vyhledání nabídky služeb poskytovaných provozovateli Partnerských Aplikací, (ii) objednání (rezervace) Partnerské Služby a/nebo uzavření Dílčí smlouvy a případně též (iii) úhrady za jednotlivé služby dle Dílčí smlouvy na účet provozovatelů Partnerských Aplikací.

Službou Freebike“ rozumí služby, které jsou poskytovány uživatelům Aplikace Freebike, zejména služba spočívající v úplatném nájmu dopravního prostředku.

Službou Liftago“ rozumí služby, které jsou poskytovány uživatelům Aplikace Liftago, zejména služba spočívající ve zprostředkování uzavření smlouvy o přepravě osoby mezi uživateli a řidiči.

Službou MPLA“ rozumí služby, které jsou poskytovány uživatelům Aplikace MPLA, zejména služba online platby poplatků za parkování ve zpoplatněných parkovacích zónách.

Smlouvou o poskytování Služby“ rozumí smlouva uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní Aplikace Citymove mezi Smluvními stranami, jejímž předmětem je poskytování Služby Uživateli.

Smluvními stranami“ rozumí ŠADL a Uživatel.

ŠADL“ rozumí společnost ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o., IČO: 05976359, se sídlem Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274001.

Uživatelem“ či „Uživateli“ rozumí každý, kdo užívá Službu nebo jinak prostřednictvím Aplikace Citymove vstupuje do právních poměrů se ŠADL.


2. Úvodní ustanovení
2.1. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti, která vznikají ŠADL i Uživatelům na základě Smlouvy o poskytování Služby uzavřené prostřednictvím Aplikace Citymove.

2.2. Tyto Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování Služby.

2.3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy o poskytování Služby a Dílčích smluv. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytování Služby a Dílčích smluv si hradí Uživatel sám. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

2.4. Smlouvu o poskytování Služby a Dílčí smlouvy lze prostřednictvím Aplikace Citymove uzavřít v českém či v anglickém jazyce.


3. Registrace Uživatele
3.1. Podmínkou pro uzavření Smlouvy o poskytování Služby a užívání Služby je zřízení uživatelského účtu Uživatele, tedy provedení registrace Uživatele prostřednictvím rozhraní Aplikace Citymove.

3.2. Registrace se provádí odesláním registračního formuláře, ve kterém Uživatel vyjádří souhlas s těmito Obchodními podmínkami. K registraci může Uživatel použít svůj uživatelský účet zřízený na sociální síti Facebook, či svůj uživatelský účet Google, případně může vyplnit údaje v registračním formuláři, včetně přístupového jména a hesla.

3.3. ŠADL je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služby vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli v případě, že toto bude vyžadováno ze zákonných důvodů. V případě neposkytnutí vyžádaných údajů je ŠADL oprávněn uživatelský účet Uživatele zablokovat a odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby. Uživatelem vyplněné údaje ŠADL považuje za správné. Uživatel má možnost údaje, které ŠADL v souvislosti s poskytováním Služby poskytl, kdykoli prostřednictvím Aplikace Citymove upravit.

3.4. Registrace je dokončena zřízením uživatelského účtu. Dokončením registrace Uživatele je uzavřena Smlouva o poskytování Služby. ŠADL zašle na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou v registračním formuláři, potvrzení o registraci, uživatelské jméno a znění těchto Obchodních podmínek aktuálních ke dni uzavření Smlouvy o poskytování Služby ve formátu .pdf.

3.5. Provedením registrace Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:
(a) je plně svéprávný,
(b) nebude používat Aplikaci Citymove v rozporu s právními předpisy,
(c) se před zahájením užívání Aplikace Citymove důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, že jim zcela porozuměl a souhlasí s nimi,
d) zajistí důvěrnost a nezneužije identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup do Aplikace Citymove, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,
(e) nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Aplikace Citymove, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Aplikace Citymove,
(f) bude při užívání Aplikace Citymove respektovat práva ŠADL a třetích osob, zejména při nakládání s předměty práv duševního vlastnictví,
(g) porozuměl zásadám poskytování Služby dle těchto Obchodních podmínek a je si vědom toho, že dle čl. 4.5 a čl. 4.6 těchto Obchodních podmínek nenese ŠADL odpovědnost za jakékoli vady plnění dle Dílčích smluv nebo za škodu vzniklou v souvislosti s Dílčími smlouvami.


3.6. Pokud Uživatel poruší některý ze svých závazků obsažených v čl. 3.5 těchto Obchodních podmínek, je ŠADL oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby.


4. Uzavírání a plnění Dílčích smluv
4.1. Aby mohl Uživatel využívat prostřednictvím Aplikace Citymove funkce některé z Partnerských Aplikací, musí (i) mít zřízen účet k užívání příslušné Partnerské Aplikace, (ii) přihlásit se k tomuto účtu prostřednictvím Aplikace Citymove, (iii) vyjádřit souhlas s obchodními podmínkami provozovatele, včetně případných poučení a souhlasů týkajících se zpracování osobních údajů příslušné Partnerské Aplikace, a (iv) aktivovat v Aplikaci Citymove propojení se svým účtem k užívání příslušné Partnerské Aplikace.

4.2. ŠADL se zavazuje Uživateli po splnění podmínek uvedených v čl. 4.1 těchto Obchodních podmínek umožnit vyhledávat informace ohledně Partnerských Služeb, zadávat prostřednictvím Aplikace Citymove objednávky (rezervovat) Partnerských Služeb a/nebo uzavírat s provozovateli Partnerských Aplikací smlouvy o poskytnutí Partnerských Služeb, jakož i hradit za tyto služby na účet provozovatelů Partnerských aplikací odměnu dle sjednané Dílčí smlouvy, není-li u jednotlivé Partnerské Služby stanoveno jinak.

4.3. Dílčí smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Uživatele ze strany provozovatele příslušné Partnerské Aplikace prostřednictvím Aplikace Citymove. Aplikace Citymove poskytuje Uživateli možnost kontrolovat a měnit data zadaná v průběhu přípravy objednávky služeb, a to až do okamžiku odeslání objednávky provozovateli příslušné Partnerské Aplikace. V případě Služby Liftago lze objednávku prostřednictvím Aplikace Citymove zrušit jako celek před zahájením jízdy, v případě ostatních Partnerských Služeb není po odeslání objednávky její zrušení možné.

4.4. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením Dílčí smlouvy vstupuje do přímého (právně závazného) smluvního vztahu s příslušným provozovatelem Partnerské Aplikace, u kterého si objedná příslušnou službu. Uživatel výslovně bere na vědomí, že ŠADL jedná výhradně jako prostředník mezi Uživatelem a provozovatelem Partnerské Aplikace, který předá informace o objednávce příslušnému provozovateli Partnerské Aplikace a pošle Uživateli jménem příslušného provozovatele potvrzení objednávky Uživatele.

4.5. Za poskytnutí plnění ujednaného v Dílčí smlouvě je plně odpovědný provozovatel příslušné Partnerské Aplikace. V případě neposkytnutí ujednaného plnění či poskytnutí vadného plnění je Uživatel povinen uplatnit svá práva přímo u provozovatele příslušné Partnerské Aplikace. Uživatel bere na vědomí, že ŠADL nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí plnění ujednaného v Dílčích smlouvách, neboť ŠADL není stranou Dílčí Smlouvy.

4.6. Odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou Uživateli v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy nese výlučně provozovatel příslušné Partnerské Aplikace. Uživatel bere na vědomí, že ŠADL nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou Uživateli v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy, neboť ŠADL není stranou Dílčí Smlouvy.


5. Platební podmínky
5.1. Služba je Uživateli poskytována bezplatně. Uživatel však bere na vědomí, že Dílčí smlouva uzavřená s provozovatelem Partnerské Aplikace, jejíž uzavření bylo v rámci poskytnutí Služby zprostředkováno, je úplatná a Uživatel je povinen zaplatit příslušnému provozovateli Partnerské Aplikace či třetí osobě odměnu způsobem stanoveným v tomto článku těchto Obchodních podmínek.

5.2. Výše odměny, kterou je Uživatel povinen zaplatit za plnění poskytnuté na základě Dílčí smlouvy, je vždy určena na základě obchodních podmínek příslušného provozovatele Partnerské Aplikace. Za správnost cen za plnění dle Dílčích smluv, které jsou zobrazovány v Aplikaci Citymove, odpovídá provozovatel Partnerské Aplikace.

5.3. Platby za využívání Služby Liftago budou prováděny po poskytnutí Služby Liftago dle příslušné Dílčí smlouvy, a to hotovostně či bezhotovostně přímo řidiči, který realizoval přepravu Uživatele na základě příslušné Dílčí smlouvy.

5.4. Platby za využívání Služby Freebike budou v případě platby za minuty využívání Služby Freebike prováděny po poskytnutí Služby Freebike a v případě platby za den využívání Služby Freebike prováděny před poskytnutím Služby Freebike, a to vždy bezhotovostně, přímo na účet provozovatele Aplikace Freebike a prostřednictvím platební karty Uživatele, jejíž údaje Uživatel vloží do Aplikace Citymove.

5.5. Platby za využívání Služby MPLA budou prováděny před poskytnutím Služby MPLA, a to bezhotovostně, přímo na účet provozovatele Aplikace MPLA a prostřednictvím platební karty Uživatele, jejíž údaje Uživatel vloží do Aplikace Citymove.

5.6. Daňový doklad za plnění poskytnuté na základě každé jednotlivé Dílčí smlouvy, vystavený provozovatelem příslušné Partnerské Aplikace, bude Uživateli doručen v elektronické podobě na e-mail, který Uživatel uvedl jako svůj kontaktní e-mail pro účely užívání Aplikace Citymove. V případě Služby Liftago bude daňový doklad vystaven řidičem, který realizoval přepravu Uživatele na základě příslušné Dílčí smlouvy.

5.7. Aplikace Citymove umožňuje Uživateli zobrazit přehled služeb Partnerských Aplikací, které si Uživatel objednal, a plateb, které Uživatel za objednané služby Partnerských Aplikací provedl.


6. Licence
6.1. Licence Uživatele k užívání Aplikace Citymove je bezúplatná, nevýhradní, teritoriálně neomezená a časově omezená po dobu trvání Smlouvy o poskytování Služby. Tato licence je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí osobu.

6.2. Uživatel není oprávněn prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit Aplikaci Citymove třetím osobám.

6.3. Veškerá práva k obsahu Aplikace Citymove (včetně jména, kódů, ochranných známek, software, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jejím jednotlivým částem jsou výhradním majetkem ŠADL anebo smluvního partnera ŠADL, který ŠADL k jejich užívání poskytl licenci.

6.4. Uživatel je povinen užívat Aplikaci Citymove výhradně způsobem odpovídajícím těmto Obchodním podmínkám a za účelem užití Služby. Uživatel není oprávněn udělovat licence, sublicence, kopírovat, upravovat nebo vytvářet souborná či odvozená díla z Aplikace Citymove. Uživatel není oprávněn zpětně překládat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód Aplikace Citymove nebo její části. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoliv rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoliv materiály či informace týkající se Aplikace Citymove, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných ŠADL.

6.5. Uživatel je povinen používat Aplikaci Citymove výlučně pro osobní, nekomerční účely.


7. Dostupnost a údržba Aplikace Citymove
7.1. ŠADL není povinen zajistit neustálou a nepřetržitou dostupnost Aplikace Citymove.

7.2. Aplikace Citymove je kompatibilní s operačním systémem Android ve verzi 6 a vyšší a operačním systémem iOS ve verzi 11 a vyšší. Pro správné fungování Aplikace Citymove musí být uživatel připojen k internetu, v případě mobilního internetu je třeba připojení o rychlosti alespoň 3G. Možnost stažení Aplikace Citymove není geograficky nijak omezena. Užívání Aplikace Citymove je dálkově sledováno prostřednictvím plně anonymizovaného nástroje Firebase Analytics.

7.3. Uživatel bere na vědomí, že je ŠADL oprávněn omezit nebo zcela přerušit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru z důvodu údržby tohoto serveru. Odstávka serveru z důvodu jeho údržby může být provedena vždy první a třetí neděli v kalendářním měsíci v době od 21:00 GMT+2 do 24:00 GMT+2 hodin. Informace o odstávce serveru z důvodu jeho údržby bude vždy předem zveřejněna v Aplikaci Citymove.

7.4. S požadavky na řešení technických problémů znemožňujících či ztěžujících řádné užívání Aplikace Citymove se Uživatelé mohou obracet na podporu Aplikace Citymove, a to buď přímo prostřednictvím Aplikace Citymove nebo na e-mail support@citymove.app.

7.5. ŠADL nenese odpovědnost za výpadky provozu serveru technického charakteru způsobené bez zavinění ŠADL. ŠADL je povinen vyvinout maximální úsilí, aby v takovém případě v co nejkratším možném termínu zajistil zprovoznění Služby.


8. Doručování
8.1. Uživatel je kdykoli v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytování Služby oprávněn ŠADL kontaktovat, případně mu doručovat písemnosti, prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o.
Adresa pro doručování: Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha 7
Kontaktní webový formulář na adrese https://www.citymove.app/
E-mailová adresa: support@citymove.app

8.2. Uživatel uzavřením Smlouvy o poskytování Služby prohlašuje a souhlasí s tím, aby jej ŠADL v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytování Služby kdykoli kontaktoval, případně mu doručoval písemnosti, na e-mail, který Uživatel uvedl jako svůj kontaktní e-mail pro účely užívání Aplikace Citymove.


9. Odstoupení od smlouvy
9.1. Uživatel je oprávněn kdykoli odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby bez udání důvodu. Uživatel je oprávněn od Smlouvy o poskytování Služby odstoupit prostřednictvím odinstalování Aplikace Citymove. Tím není dotčeno zákonné právo Uživatele odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby též zasláním vzorového formuláře k odstoupení od Smlouvy o poskytování Služby, který tvoří přílohu č.1 těchto Obchodních podmínek. Právní poměry Uživatele vůči provozovatelům Partnerských Aplikací nejsou bez dalšího odstoupením od Smlouvy o poskytování Služby dotčeny.

9.2. V případě, že Uživatel poruší jakoukoli povinnost stanovenou zákonem nebo Smlouvou o poskytování Služby, má ŠADL právo omezit Uživateli užívání Služby a/nebo od Smlouvy o poskytování Služby odstoupit.

9.3. ŠADL je oprávněn Smlouvu o poskytování Služby kdykoli vypovědět z důvodu ukončení či omezení provozu Aplikace Citymove, přičemž výpovědní doba činí dva týdny a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena Uživateli.


10. Mimosoudní řešení sporů
10.1. V případě, že dojde mezi Uživatelem a ŠADL ke sporu ze Smlouvy o poskytování Služby, který se nepodaří vyřešit smírně, může Uživatel podat návrh na mimosoudní vyřešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Uživatel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.2. Spory Uživatele s provozovateli Partnerských Aplikací je Uživatel oprávněn řešit způsoby stanovenými v obchodních podmínkách příslušných provozovatelů Partnerských Aplikací.


11. Závěrečná ustanovení
11.1. Smluvní strany sjednávají, že veškeré právní poměry založené Smlouvou o poskytování Služby se řídí českým právem.

11.2. Tam, kde zákon, Smlouva o poskytování Služby nebo tyto Obchodní podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím e-mailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesilateli.

11.3. Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto dotčených ustanovení nastoupí ustanovení, jehož či jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy o poskytování Služby či těchto Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Znění těchto Obchodních podmínek může ŠADL měnit či doplňovat. Změny těchto Obchodních podmínek je ŠADL povinen Uživateli oznámit e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu nejméně 30 dní před tím, než změna nabude účinnosti. Uživatel je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od obdržení oznámení o změně těchto Obchodních podmínek změnu odmítnout a písemně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu o poskytování Služby, přičemž výpovědní doba činí dva týdny a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena ŠADL. Pokud Uživatel smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou těchto Obchodních podmínek souhlasí.Příloha č. 1: Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o., IČO: 05976359, se sídlem Jankovcova 1603/47a,
Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274001,
elektronické doručení je možné přes webovou stránku https://www.citymove.app/ či na e-mail: support@citymove.app

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím aplikace Citymove

- Datum objednání:

- Jméno a příjmení spotřebitele:

- Adresa spotřebitele:

- Podpis spotřebitele:
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum: