MENU

Zásady ochrany osobních údajů

1.   ÚVOD

Toto informační memorandum o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním aplikace Citymove provozované společností Škoda X s.r.o., se sídlem Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 05976359, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 274001 (dále jen „Informační memorandum“) jsme pro Vás připravili, abychom Vás seznámili s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme Vaše osobní údaje a tím pomáháme chránit Vaše soukromí v souvislosti s Vaším užíváním platformy Citymove.

Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.  

Současně bychom Vám prostřednictvím tohoto Informačního memoranda chtěli objasnit ty nejdůležitější pojmy a procesy, které k ochraně Vašich osobních údajů používáme a odpovědět Vám na otázky, které Vás v souvislosti se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním Vašich osobních údajů mohou napadat.

Verze: 2024.04

Platnost od: 1. dubna 2024

2.   NÁŠ PŘÍSTUP

Ochranu osobních údajů považujeme za velmi zásadní a věnujeme jí proto velkou pozornost.

Můžete si tedy být jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy a Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře a k tomu užíváme technická a organizační opatření vysoké technické úrovně.

Abyste plně porozuměli tomu, jakým způsobem Vaše osobní údaje chráníme, doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli toto Informační memorandum.

3.   PRÁVNÍ TITULY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje od Vás získáváme a dále s nimi nakládáme vždy výhradně v nezbytném rozsahu a pro splnění příslušného účelu. Předání Vašich osobních údajů je pro Vás dobrovolné, v některých případech je však nezbytné pro uzavření smlouvy a pro poskytování našich služeb. Za splnění určitých podmínek lze požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů (blíže viz kapitola „5. Vaše práva“).

[JH1] [JK2]

Mezi hlavní tituly pro zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s užíváním platformy Citymove patří: Plnění smlouvy – Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro vytvoření účtu a uzavření smluvního vztahu a následné plnění služby, případně také před uzavřením smlouvy. Plnění právní povinnosti – Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro splnění povinností podle zákonů, např. daňových, účetních apod. Oprávněný zájem – zpracování nezbytné pro účely ochrany našich oprávněných zájmů (např. zajištění bezpečnosti aplikace, vymáhání právních nároků apod.), avšak s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody. Souhlas – souhlas nám udělíte pro jeden či více konkrétních účelů (například za účelem zasílání obchodních sdělení třetích stran). Pro získání souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme následující pravidla: (i) souhlasy se zpracováním Vašich osobních údajů od Vás budeme vybírat vždy samostatně, udělení souhlasu tedy nebude součástí textu smlouvy či jiného ujednání, (ii) text souhlasu bude vždy srozumitelný, (iii) k udělení souhlasu dojde vždy až v případě Vašeho aktivního konání, nebudou tedy za Vás předem vyplněna žádná políčka.

4.   ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Každé zpracování Vašich osobních údajů musí mít právní titul a konkrétní účel.

Níže tedy uvádíme účely, pro které budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, a tituly, na základě kterých tak budeme činit:

-  Registrace uživatele a vedení jeho účtu v rámci platformy Citymove – právním titulem bude uzavření smlouvy s Vámi a plnění ze smlouvy plynoucích povinností.

-  Poskytnutí služby prostřednictvím platformy Citymove – právním titulem bude uzavření smlouvy s Vámi a plnění povinností plynoucích ze smlouvy. Účel zahrnuje i udržování služeb ve funkčním a bezpečném stavu, odstraňování chyb a aktualizace funkcí. Pro některé funkce může být vyžadováno povolení sdílení některých údajů (např. poloha, pohyb zařízení).

-  Vyúčtování služeb poskytovaných platformou Citymove obchodním partnerům a vedení účetnictví – právním titulem bude uzavření smlouvy s Vámi a plnění ze smlouvy plynoucích povinností.

-  Evidence a archivace osobních údajů uživatelů platformy Citymove – právním titulem bude náš oprávněný zájem na zajištění naší ochrany před případnými nároky vznesenými vůči nám a na ochraně našich práv a právních nároků.

-  Zasílání obchodních nabídek našich produktů a služeb a informování o novinkách týkajících se platformy Citymove – právním titulem bude náš oprávněný zájem, neboť bychom Vám, uživatelům platformy Citymove, chtěli nabídnout naše produkty a služby, stejně jako Vás informovat o aktuálních informacích.

-  Zasílání personalizovaných obchodních nabídek produktů a služeb třetích stran – právním titulem bude Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména údajů o využívání služeb za účelem personalizované nabídky produktů a služeb na jejich základě.

-  Zlepšování poskytovaných služeb, vývoj aplikace / webu, tvorba analýz, přehledů a statistik právním titulem bude náš oprávněný zájem na zajištění co nejlepšího uživatelského zážitku.

-  Plnění našich právních povinností – právním titulem je plnění našich právních povinností zejména z oblasti daňové a účetní.

Detailní informace o zpracování osobních údajů v rámci platformy Citymove naleznete níže v bodě 9. tohoto Memoranda.

5.   VAŠE PRÁVA [JH3]

Níže naleznete výčet Vašich práv spojených s ochranou osobních údajů spolu s praktickým vysvětlením jejich použití:  

·       Právo odvolat souhlas Vám umožňuje odvolat jakýkoliv dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat. Odvolat souhlas lze v některých případech i změnou nastavení v aplikaci nebo na webu. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání.

·       Právo na přístup k osobním údajům Vás opravňuje od nás na základě Vaší žádosti získat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme a pokud ano, v jakém rozsahu. Současně máte právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. V případě, že o to požádáte, jsme povinni Vám rovněž sdělit účel zpracování, příjemce zpracovávaných osobních údajů, případně další, související informace.

·       Právo na opravu Vám kupříkladu umožní nás požádat, abychom změnili některý z Vašich osobních údajů, který zpracováváme, pokud u něj došlo k nějaké změně (například změna příjmení, změna adresy apod.).

·       Právo na výmaz bývá označované též jako „právo být zapomenut“ a ukládá nám jako správci osobních údajů Vaše osobní údaje zlikvidovat, a to v následujících případech:

o   odpadl účel zpracování (například ukončení smluvního vztahu) a nemáme žádný další legitimní důvod údaje zpracovávat,

o   svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte a neexistuje žádný jiný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů (například odvolání marketingového souhlasu za předpokladu, že s námi nemáte například uzavřen smluvní vztah),

o   vznesete námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínky, že je oprávněná a neexistuje právní důvod pro zpracovávání Vašich osobních údajů),

o   v souladu s platnou legislativou je nám uloženo Vaše údaje vymazat.

·       Právo na omezení zpracování osobních údajů představuje možnost subjektu údajů požádat o omezení zpracování jeho veškerých nebo některých osobních údajů po určitou dobu v konkrétních případech specifikovaných platnými předpisy. Jedná se například o situaci, kdy subjekt údajů popírá přesnost svých osobních údajů a je třeba to prověřit.

·       Právo vznést námitku se uplatní v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu (například za účelem ochrany našeho majetku). Námitku můžete vznést také v případě, kdy budou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. V oprávněných případech bude zpracování Vašich osobních údajů po uznání Vaší námitky ukončeno.

·       Právo na přenos osobních údajů v případě, že nás požádáte o přenos Vašich osobních údajů k jinému správci, je naší povinností vám tyto údaje poskytnout a předat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo můžete uplatnit, jen pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě a současně se jedná o automatizované zpracování.  

·       Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování znamená, že v případě, že zpracování Vašich osobních údajů probíhá výlučně prostřednictvím technických prostředků a bez jakéhokoliv zásahu člověka a má být podkladem pro nějaké rozhodnutí, které pro vás má právní nebo jiné podstatné dopady, máte právo požádat, aby dané automatizované rozhodnutí bylo přezkoumáno člověkem.

6.   PRAVIDLA SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE TŘETÍMI SUBJEKTY

Pravidla, dle kterých sdílíme Vaše osobní údaje s našimi zpracovateli, dělíme do dvou základních kategorií.

První kategorie zahrnuje sdílení osobních údajů v rámci Evropské Unie a Evropského hospodářského prostoru, druhá kategorie pak sdílení do třetích zemí mimo území Evropské Unie a Evropského hospodářského prostoru a sdílení s mezinárodními organizacemi.

Abychom mohli Vaše osobní údaje sdílet se zpracovatelem v rámci Evropské Unie a Evropského hospodářského prostoru, dbáme na to, aby se jednalo o:

-  sdílení osobních údajů za konkrétním účelem (například plnění objednávky služeb objednaných prostřednictvím platformy Citymove),

-  předávání pouze jasně stanoveného a nezbytného rozsahu osobních údajů,

-  předávání realizované na základě řádně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů či smluvních doložek,

-  sdílení realizované vhodnou zabezpečenou cestou (pokud je to technicky možné šifrování, pseudonymizace apod.).

V rámci interních administrativních funkcí spolupracujeme se spol. HoppyGo s.r.o., která na základě našeho pověření a smlouvy o zpracování osobních údajů zajišťuje zejm. služby zákaznické podpory.

V případě sdílení Vašich osobních údajů do zemí mimo Evropskou Unii a Evropský hospodářský prostor a mezinárodním organizacím tak navíc budeme činit výhradně s entitami, které sídlí v zemích, které dle rozhodnutí Evropské komise zajišťují adekvátní ochranu osobních údajů, splňují podmínky schváleného režimu předávání údajů, s námi uzavřou standardní smluvní doložky, tj. vzorové smlouvy vydané Evropskou komisí, nebo spadají pod jiný předpisy povolený režim předávání údajů.

V případě, že se rozhodneme změnit provozovatele platební brány, zajistíme bezpečný převod Vašich informací o platební metodě do systému nového provozovatele, abyste mohli nadále využívat funkce platformy Citymove bez nutnosti opakovaně zadávat Vaše platební údaje. To platí obdobně i pro jiné služby nezbytné pro naši činnost.

V případě, kdy by se u nás něco měnilo a převáděli jsme naši obchodní nebo jinou činnost jako celek nebo i její část na jinou osobu (včetně postoupení smluv), pak by součástí takového převodu byly i osobní údaje, které se této činnosti týkají. Pro tyto účely mohou být informace (včetně osobních údajů) týkající se naší činnosti sdíleny s ostatními stranami tak, aby bylo možné zhodnotit a uzavřít daný obchod. Stejně by to bylo i v případě, že bychom byli v souladu s právními předpisy nuceni takové změny udělat.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž na žádost v souladu s jejich zákonnými oprávněními poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

7.   KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže naleznete jednotlivé kategorie zpracovávaných osobních údajů a rozpis konkrétních údajů, které pod ně zařazujeme.

·       Identifikační údaje: jméno, příjmení.

·       Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo.

·       Údaje o účtu v rámci platformy Citymove: Váš login, zahashované heslo, čas přihlášení, chování v rámci platformy po přihlášení.

·       Hodnocení a související komunikace: reakce v průzkumech, emailová komunikace, stížnosti / podněty / návrhy / žádosti / dotazy a jejich vyřízení, servisní požadavky, záznamy o hodnocení aplikace Citymove.

·       Údaje o využívání služeb: historie objednávek, včetně smluv, dokladů a souvisejících informací (předmět, datum, místo transakce, upomínky), chování v rámci aplikace ([JH4] [JK5] analytické reporty a „crash“ reporty), vyhledávání a další informace v závislosti na nastavení přístupových práv aplikace k jednotlivým funkcionalitám telefonu (např. akcelerometr, gyroskop, barometr, Bluetooth, wifi apod.).

·       Údaje o zařízení[JH(6] : typ zařízení, druh a verze operačního systému.

·       Údaje o vnitřní kontrole a šetření: záznamy jednotlivých akcí provedených v aplikaci vč. jejich časových stop.[JH7] [JK8]

·       Lokalizační údaje: lokalizační údaje založené na GPS, lokalizační údaje derivované z jiných operací.

·       Identifikátory na internetu: IP adresy, informace o prohlížeči/systému, cookies nebo podobná technologie, informace o přihlášení prostřednictvím účtu třetí strany (Google, Apple, Facebook, Škoda ID). Více informací naleznete na konkrétních webových stránkách.

·       Transakční údaje: identifikátory jednotlivých plateb provedených prostřednictvím platformy Citymove.

·       Informace o platební metodě: maskované číslo platební karty (poslední čtyřčíslí), datum platnosti, jméno držitele a bezpečnostní kód na platební kartě.

·       Informace o CCS kartě: maskované číslo karty a její datum platnosti. [JH9] [JK10]

8.   KONTAKT PRO VAŠE DOTAZY

V případě nejasností v jakékoliv části tohoto Informačního memoranda, či v případě, že budete mít k ochraně Vašich osobních údajů jakýkoliv dotaz či připomínku, neváhejte se, prosím, obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů Škoda X: dpo@skoda-x.cz, www. skoda-x.cz.

9.   DETAILNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI PLATFORMY CITYMOVE

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

        I.      Registrace uživatele a vedení jeho účtu v rámci platformy Citymove

Popis účelu zpracování:

Zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom Vás mohli zaregistrovat jako uživatele platformy a dále vést Vás účet.

Popis právního základu pro zpracování:

Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a pokud je neposkytnete, smlouva s Vámi nebude uzavřena nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje; kontaktní údaje; údaje o účtu v rámci platformy; síťové identifikátory; komunikace; údaje o využívání služeb; transakční údaje; hodnocení a související komunikace včetně nahraných hovorů zákaznické podpory (pokud se týkají registrace a vedení účtu).

Doba zpracování a archivace:

Osobní údaje zpracováváme a archivujeme po dobu trvání rámcové smlouvy na poskytování našich služeb či po dobu plnění povinností ze smlouvy vyplývajících.

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Společnosti v rámci koncernu Volkswagen (zejm. Škoda Auto a.s.), poskytovatel IT infrastruktury pro zákaznickou podporu (Spinoco Czech Republic, a.s.), Poskytovatelé platební brány (Stripe Payments Europe, Ltd.), vydavatel tankovacích karet CCS (CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.) a poskytovatelé IT infrastruktury.

Původ osobních údajů:  

Přímo od Vás či z Vašeho užívání platformy.

Automatizované individuální rozhodování:  

Neprovádí se.

       II.      Poskytnutí služby prostřednictvím platformy Citymove

Popis účelu zpracování:

Zajištění funkcí platformy Citymove – hledání veřejné dopravy, parkování a dalších míst, nákup jízdenek, pronájem vozidel a kol apod. v rozsahu aktuální nabídky aplikace.

Popis právního základu pro zpracování:

Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom umožnili splnění smlouvy, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a pokud je neposkytnete, smlouvu s Vámi nebude možné uzavřít nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné plnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:  

Identifikační údaje; kontaktní údaje; údaje o účtu v rámci platformy; transakční údaje (včetně údajů o platební kartě nezbytných pro provedení transakcí, resp. karty CCS); údaje o zařízení; hodnocení a související komunikace; lokalizační údaje, analytické reporty a „crash“ reporty aplikace s údaji o zařízení, operačním systému a chybě. Dále údaje specifické pro splnění smlouvy uzavřené prostřednictvím platformy Citymove (např. registrační značka automobilu pro parkování). Rozsah údajů se může měnit podle aktuálně nabízených služeb, vždy však půjde o údaje nutné pro využití těchto služeb.

Doba zpracování a archivace:

Osobní údaje zpracováváme a archivujeme po dobu trvání s Vámi uzavřené smlouvy na poskytování našich služeb či po dobu plnění povinností ze smlouvy vyplývajících.

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Společnosti v rámci koncernu Volkswagen (zejm. Škoda Auto a.s.); Provozovatelé aplikací propojených s platformou Citymove (např. TSK (parking), DPP (prodej jízdenek), Rekola (sdílená kola), Nextbike (sdílená kola), HoppyGo (sdílení automobilů), MrParkit (parkování), poskytovatelé IT infrastruktury; poskytovatelé interních administrativních funkcí, Servisní agentury; Marketingové agentury; Analytické a statistické společnosti.

Původ osobních údajů:  

Přímo od Vás.

Automatizované individuální rozhodování:  

Neprovádí se.

      III.      Evidence a archivace osobních údajů uživatelů platformy

Popis účelu zpracování:

V případě, kdy s námi budete chtít uzavřít smlouvu, po jejím uzavření a rovněž pokud dojde k ukončení této smlouvy, např. i formou zrušení Vaší registrace, budeme některé Vaše osobní údaje zpracovávat i nadále, a to v rozsahu, který je nezbytný pro naši obranu před případnými nároky vznesenými vůči nám a ochranu našich práv a právních nároků, a to zejména v soudním, mimosoudním či vykonávacím řízení.

Popis právního základu pro zpracování:

Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Tento oprávněný zájem spočívá v obraně před případnými nároky vznesenými vůči nám a ochraně našich práv a právních nároků.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:  

Identifikační údaje; kontaktní údaje; transakční údaje (včetně údajů o platební kartě, resp. kartě CCS, nezbytných pro provedení transakcí); údaje o účtu v rámci platformy; síťové identifikátory; hodnocení a související komunikace; údaje o využívání služeb; hodnocení a související komunikace; lokalizační údaje.

Doba zpracování a archivace:

Vaše osobní údaje zpracováváme a archivujeme po celou dobu trvání Vašeho smluvního vztahu s námi, a dále po dobu, kdy trvá zájem na obraně našich práv (do promlčení případných nároků)..  

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Poskytovatelé IT infrastruktury a zákaznické podpory (Spinoco Czech Republic, a.s.).

Původ osobních údajů:  

Přímo od Vás či z Vašeho užívání platformy.

Automatizované individuální rozhodování:  

Neprovádí se.

     IV.      Zasílání obchodních nabídek našich produktů a služeb a informování o novinkách týkajících se platformy Citymove

Popis účelu zpracování:

Vaše údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vás informovali o nabídkách a novinkách ve vztahu k platformě Citymove.

Popis právního základu pro zpracování:

Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Tento oprávněný zájem spočívá v našem zájmu poskytnout Vám aktuální informace a nabídnout Vám naše produkty a služby, které jsou pro Vás relevantní a mohly by Vás zajímat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:  

Identifikační údaje; kontaktní údaje; údaje o účtu v rámci platformy; údaje o využívání služeb.

Doba zpracování a archivace:

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání Vašeho smluvního vztahu s námi, nebo do okamžiku, kdy nám dáte vědět, že si nepřejete, abychom Vaše údaje pro tento účel nadále zpracovávali..  

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Poskytovatelé IT infrastruktury.

Původ osobních údajů:  

Přímo od Vás či z Vašeho užívání platformy.

Automatizované individuální rozhodování:  

Neprovádí se.

      V.      Zasílání obchodních nabídek produktů a služeb třetích stran

Popis účelu zpracování:
Vaše údaje zpracováváme, abychom Vás informovali o obchodních nabídkách třetích stran, v případě, že se zasíláním takových nabídek vyslovíte souhlas. Zpracování zahrnuje vyhodnocení využívání našich služeb, včetně uzpůsobení nabídky podle vašich zájmů, tak abychom zasílali jen obchodní nabídky, které pro vás budou relevantní a zajímavé.

Popis právního základu pro zpracování:

Toto zpracování budeme provádět na základě Vašeho souhlasu.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:  

Lokalizační údaje, údaje o zařízení, údaje o využívané službě (např. informace o využití plateb za parkování), reporty sloužící k měření počtu uživatelů, zobrazených nabídek a kampaní a analýze jejich výsledků, „crash“ reporty aplikace.

Doba zpracování a archivace:

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu platnosti Vašeho souhlasu. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím nastavení v profilu v aplikaci Citymove i v zasílaných emailových zprávách a další zpracování tím bude ukončeno.

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Vaše údaje nejsou poskytovány třetím stranám[JH(11] [JK12] . Analytické reporty zpracováváme ve spolupráci se smluvním zpracovatelem. V případě, že Vás zaujme některá nabídka, můžete být přesměrováni na webové stránky našich partnerů, případně jiný komunikační kanál, v rámci nichž může probíhat zpracování údajů podle podmínek tohoto partnera.

Původ osobních údajů:  

Přímo od Vás či z Vašeho užívání platformy.

Automatizované individuální rozhodování:  

Nabídky jsou vybírané automatizovaně podle relevance a předpokládané zajímavosti na základě dat o použití služeb Citymove a charakteru nabídek. Zobrazení nabídek na Vás nicméně nemá žádné podstatné dopady, jde o pouhou možnost využít výhod, které v rámci našich služeb poskytujeme.

     VI.      Vyúčtování služeb poskytovaných platformou Citymove obchodním partnerům a vedení účetnictví

Popis účelu zpracování:

Z Vašeho využívání služeb našich obchodních partnerů prostřednictvím platformy Citymove, nám plynou povinnosti, které musíme splnit a které zahrnují zpracování Vašich osobních údajů. Proto budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, ale to pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze po níže definovanou dobu.[JH13] [JK14]  

Popis právního základu pro zpracování:

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu plnění smlouvy s Vámi, pokud využíváte prostřednictvím platformy Citymove služby našich obchodních partnerů.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje; kontaktní údaje; transakční údaje; údaje o účtu v rámci platformy; údaje o využívání služeb.

Doba zpracování a archivace:

Osobní údaje zpracováváme a archivujeme po dobu trvání s Vámi uzavřené smlouvy na poskytování našich služeb či po dobu plnění povinností ze smlouvy vyplývajících.  

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Externí daňoví, účetní a právní poradci; poskytovatelé IT infrastruktury, Poskytovatelé platební brány (Stripe Payments Europe, Ltd.), vydavatel tankovacích karet CCS (CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.).

Původ osobních údajů:  

Přímo od Vás či z Vašeho užívání platformy.

Automatizované individuální rozhodování:  

Neprovádí se.

    VII.      Zlepšování poskytovaných služeb, vývoj aplikace / webu, tvorba analýz, přehledů a statistik

Popis účelu zpracování:

Abychom mohli řádně zajišťovat fungování námi poskytovaných služeb a zlepšovat je, potřebujeme zpracovávat informace o jejich používání pro tvorbu analýz, přehledů a statistik. Pokud dojde k ukončení smlouvy s Vámi, např. i formou zrušení Vaší registrace, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat i nadále, ale pouze v minimálním rozsahu nezbytném pro tvorbu přehledů a statistik.

Popis právního základu pro zpracování:

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu správce.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:  

Identifikační údaje; kontaktní údaje; údaje o využívání služeb (včetně např. adres v případě uživatelského testování), [JH15] [JK16]  transakční údaje, , údaje o zařízení, informace o přihlášení prostřednictvím účtu třetí strany.

Doba zpracování a archivace:

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání Vašeho smluvního vztahu s námi.

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Poskytovatelé IT infrastruktury a analytických nástrojů.

Původ osobních údajů:  

Přímo od Vás či z Vašeho užívání platformy.

Automatizované individuální rozhodování:  

Neprovádí se automatizované rozhodování s právními nebo jinými obdobnými dopady. Jde pouze o analýzu používání služeb a produktů a marketingovou činnost.

   VIII.      Plnění našich právních povinností

Popis účelu zpracování:

Z vybraných právních předpisů nám plynou povinnosti, které musíme splnit, a které spočívají ve zpracování Vašich osobních údajů. Proto budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, ale to pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze po níže definovanou dobu.

Popis právního základu pro zpracování:

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu plnění právních povinností, zejména z oblasti daňové a účetní.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:  

Identifikační údaje; kontaktní údaje; údaje o účtu v rámci platformy; údaje o využívání služeb.

Doba zpracování a archivace:

Vaše osobní údaje zpracováváme a archivujeme po celou dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají příslušné právní předpisy.  

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Externí daňoví, účetní a právní poradci; poskytovatelé IT infrastruktury.

Původ osobních údajů:  

Přímo od Vás či z Vašeho užívání platformy.