MENU

Všeobecné
obchodní podmínky

Následující podmínky jsou platné od 
1.4.2024
 do 

1.   Definice pojmů

Pro účely těchto Obchodních podmínek se:

Aplikací Citymove“ rozumí mobilní aplikace Citymove, která umožňuje Uživatelům: (i) uzavírat Dílčí smlouvy na základě objednávky a (ii) není-li u jednotlivé Partnerské Služby stanoveno jinak, též hradit za služby provozovatelů Partnerských Aplikací těmto provozovatelům odměnu.

„Aplikací HoppyGo“ rozumí mobilní aplikace HoppyGo, která umožňuje uživatelům najímat si vozidla od jiných uživatelů služby HoppyGo.

Aplikací PRE Nabíjecí stanice“ rozumí webové rozhraní umožňující online platby za dobíjení v rámci sítě dobíjecích stanic společnosti Pražská energetika, a.s.  

Aplikací Rekola“ rozumí mobilní aplikace Rekola umožňující svým uživatelům uzavírat smlouvy o nájmu dopravních prostředků poskytovaných provozovatelem Aplikace Rekola.

Aplikací Nextbike“ rozumí mobilní aplikace Nextbike umožňující svým uživatelům uzavírat smlouvy o nájmu dopravních prostředků poskytovaných provozovatelem Aplikace Nextbike.

Aplikací Mr. Parkit“ rozumí mobilní aplikace Mr. Parkit umožňující svým uživatelům rezervovat si parkování a platit online parkovné na některých soukromých parkovištích provozovaných komerčními subjekty.

Dílčí smlouvou“ rozumí smlouva o poskytnutí Partnerské Služby uzavřená mezi příslušným provozovatelem Partnerské Aplikace a Uživatelem prostřednictvím Aplikace Citymove na základě jednotlivé objednávky služeb provozovatele Partnerské Aplikace.

„Jinými integrovanými aplikacemi“ rozumí mobilní aplikace, které jsou do Aplikace Citymove integrovány na takové úrovni, kdy služby poskytované prostřednictvím takových aplikací lze využít pouze po přihlášení v těchto samotných aplikacích, na něž Aplikace Citymove jen odkazuje.

Obchodními podmínkami“ rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky pro užívání Aplikace Citymove.

Partnerskou Aplikací“ rozumí Aplikace PRE nabíjecí stanice, Aplikace Rekola, Aplikace Nextbike, Aplikace Mr. Parkit. A to buď jednotlivě, nebo společně.

Partnerskou Službou“ rozumí Služba HoppyGo, Služba PRE nabíjecí stanice, Služba Rekola, Služba Nextbike, Služba Mr. Parkit nebo Služba prodeje parkovacího oprávnění.

Službou“ rozumí plnění Škoda X spočívající v poskytnutí licence k užívání Aplikace Citymove, na základě které je Uživatel oprávněn Aplikaci Citymove užívat zejména za účelem (i) vyhledání nabídky služeb poskytovaných provozovateli Partnerských Aplikací a Jiných integrovaných aplikací, (ii) objednání (rezervace) Partnerské Služby a/nebo uzavření Dílčí smlouvy a případně též (iii) úhrady za jednotlivé služby dle Dílčí smlouvy na účet provozovatelů Partnerských Aplikací.

„Službou HoppyGo“ rozumí služby, které jsou poskytovány uživatelům Aplikace HoppyGo, zejména služba spočívající ve zprostředkování nájmu dopravního prostředku.

„Službou prodeje parkovacího oprávnění” rozumí služby, které jsou poskytovány uživatelům Aplikace Citymove, zejména služba spočívající ve zprostředkování platby za parkování na zónách placeného stání ve správě TSK a platbě za tuto službu prostřednictvím integrované platební brány.  

Službou PRE nabíjecí stanice“ rozumí služby, které jsou poskytovány uživatelům společností Pražská energetika, a.s., spočívající zejména v zobrazovaní sítě dobíjecích stanic a v online platbě prostřednictvím webového rozhraní za využití dobíjecích stanic.

Službou Rekola“ rozumí služby, které jsou poskytovány uživatelům Aplikace Rekola, zejména služba spočívající v úplatném nájmu dopravního prostředku.

Službou Nextbike“ rozumí služby, které jsou poskytovány uživatelům Aplikace Nextbike, zejména služba spočívající v úplatném nájmu dopravního prostředku.

“Službou Mr.Parkit” rozumí služby, které jsou poskytovány uživatelům Aplikace Mr.Parkit, zejména služba spočívající ve zprostředkování platby za parkování v soukromých parkovacích domech.

Smlouvou o poskytování Služby“ rozumí smlouva uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní Aplikace Citymove mezi Smluvními stranami, jejímž předmětem je poskytování Služby Uživateli.

Smluvními stranami“ rozumí Škoda X a Uživatel.

Škoda X“ rozumí společnost Škoda X s.r.o., IČO: 05976359, se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274001.

Uživatelem“ či „Uživateli“ rozumí každý, kdo užívá Službu nebo jinak prostřednictvím Aplikace Citymove vstupuje do právních vztahů se Škoda X.

2.   Úvodní ustanovení

2.1.      Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti, která vznikají Škoda X i Uživatelům na základě Smlouvy o poskytování Služby uzavřené prostřednictvím Aplikace Citymove.

2.2.      Tyto Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování Služby.

2.3.      Uživatel bere na vědomí a souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy o poskytování Služby a Dílčích smluv. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytování Služby a Dílčích smluv si hradí Uživatel sám. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

2.4.      Smlouvu o poskytování Služby a Dílčí smlouvy lze prostřednictvím Aplikace Citymove uzavřít v českém či v anglickém jazyce.

3.   Registrace Uživatele

3.1.      Podmínkou pro uzavření Smlouvy o poskytování Služby a užívání Služby je zřízení uživatelského účtu Uživatele, tedy provedení registrace Uživatele prostřednictvím rozhraní Aplikace Citymove.

3.2.      Registrace se provádí odesláním registračního formuláře, ve kterém Uživatel vyjádří souhlas s těmito Obchodními podmínkami. K registraci může Uživatel použít svůj uživatelský účet zřízený na sociální síti Facebook, svůj uživatelský účet Google, svůj uživatelský účet Apple, či uživatelský účet Škoda ID, případně může vyplnit údaje v registračním formuláři, včetně přístupového jména a hesla.

3.3.      Škoda X je oprávněna kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služby vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli v případě, že to bude vyžadováno právními předpisy . V případě neposkytnutí vyžádaných údajů je Škoda X oprávněna uživatelský účet Uživatele zablokovat a odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby. Uživatelem vyplněné údaje Škoda X považuje za správné. Uživatel má možnost údaje, které Škoda X v souvislosti s poskytováním Služby poskytl, kdykoli prostřednictvím Aplikace Citymove upravit.

3.4.      Registrace Uživatele je dokončena zřízením uživatelského účtu. Dokončením registrace Uživatele je uzavřena Smlouva o poskytování Služby. Škoda X zašle na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v registračním formuláři potvrzení o registraci, uživatelské jméno a znění těchto Obchodních podmínek aktuálních ke dni uzavření Smlouvy o poskytování Služby ve formátu .pdf.

3.5.      Provedením registrace Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:

(a)     je plně svéprávný,

(b)    nebude používat Aplikaci Citymove v rozporu s právními předpisy,

(c)     se před zahájením užívání Aplikace Citymove důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, že jim zcela porozuměl a souhlasí s nimi,

(d)    zajistí důvěrnost a nezneužije identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup do Aplikace Citymove, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,

(e)     nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Aplikace Citymove, nebo se i jen pokoušet narušit stabilitu, chod nebo data Aplikace Citymove,

(f)     bude při užívání Aplikace Citymove respektovat práva Škoda X a třetích osob, zejména při nakládání s předměty práv duševního vlastnictví,

(g)    porozuměl zásadám poskytování Služby dle těchto Obchodních podmínek a je si vědom toho, že dle čl. 4.5 a čl. 4.6 těchto Obchodních podmínek nenese Škoda X odpovědnost za jakékoli vady plnění dle Dílčích smluv nebo za škodu vzniklou v souvislosti s Dílčími smlouvami.

3.6.      Pokud Uživatel poruší některý ze svých závazků obsažených v čl. 3.5 těchto Obchodních podmínek, je Škoda X oprávněna odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby.

4.   Uzavírání a plnění Dílčích smluv

4.1.      Aby mohl Uživatel využívat prostřednictvím Aplikace Citymove funkce některé z Partnerských Aplikací, musí (i) mít zřízen účet k užívání příslušné Partnerské Aplikace, (ii) přihlásit se k tomuto účtu prostřednictvím Aplikace Citymove, (iii) vyjádřit souhlas s obchodními podmínkami provozovatele, včetně případných poučení a souhlasů týkajících se zpracování osobních údajů příslušné Partnerské Aplikace.

4.2.      Škoda X se zavazuje Uživateli po splnění podmínek uvedených v čl. 4.1 těchto Obchodních podmínek umožnit vyhledávat informace ohledně Partnerských Služeb, zadávat prostřednictvím Aplikace Citymove objednávky (rezervace) Partnerských Služeb a/nebo uzavírat s provozovateli Partnerských Aplikací smlouvy o poskytnutí Partnerských Služeb, jakož i hradit za tyto služby na účet provozovatelů Partnerských aplikací odměnu dle sjednané Dílčí smlouvy, není-li u jednotlivé Partnerské Služby stanoveno jinak.

4.3.      Dílčí smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Uživatele ze strany provozovatele příslušné Partnerské Aplikace prostřednictvím Aplikace Citymove. Aplikace Citymove poskytuje Uživateli možnost kontrolovat a měnit data zadaná v průběhu přípravy objednávky služeb, a to až do okamžiku odeslání objednávky provozovateli příslušné Partnerské Aplikace.  

4.4.      Uživatel bere na vědomí, že uzavřením Dílčí smlouvy vstupuje do přímého (právně závazného) smluvního vztahu s příslušným provozovatelem Partnerské Aplikace, u kterého si objedná příslušnou službu. Uživatel výslovně bere na vědomí, že Škoda X jedná výhradně jako prostředník mezi Uživatelem a provozovatelem Partnerské Aplikace, který předá informace o objednávce příslušnému provozovateli Partnerské Aplikace a pošle Uživateli jménem příslušného provozovatele potvrzení objednávky Uživatele.

4.5.      Za poskytnutí plnění ujednaného v Dílčí smlouvě je plně odpovědný provozovatel příslušné Partnerské Aplikace. V případě neposkytnutí ujednaného plnění či poskytnutí vadného plnění je Uživatel povinen uplatnit svá práva přímo u provozovatele příslušné Partnerské Aplikace. Uživatel bere na vědomí, že Škoda X nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí plnění ujednaného v Dílčích smlouvách, neboť Škoda X není stranou Dílčí Smlouvy.

4.6.      Odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou Uživateli v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy nese výlučně provozovatel příslušné Partnerské Aplikace. Uživatel bere na vědomí, že Škoda X nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou Uživateli v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy, neboť Škoda X není stranou Dílčí Smlouvy.

5.   Platební podmínky

5.1.      Uživatel bere na vědomí, že Dílčí smlouva uzavřená s provozovatelem Partnerské Aplikace, jejíž uzavření bylo v rámci poskytnutí Služby zprostředkováno, je úplatná. Uživatel je povinen zaplatit příslušnému provozovateli Partnerské Aplikace či třetí osobě odměnu způsobem stanoveným v tomto článku těchto Obchodních podmínek.

5.2.      Specifika plateb za Službu prodeje parkovacího oprávnění

5.2.1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že platby za Službu prodeje parkovacího oprávnění jsou prováděny bezhotovostně prostřednictvím platební brány v Aplikaci Citymove nebo prostřednictvím karty CCS.

5.2.2. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že Škoda X je oprávněna účtovat Uživateli v souvislosti s prodejem parkovacího oprávnění servisní poplatek, který činí max. 15 % z ceny parkovacího oprávnění, nejméně však 2 Kč. Přesná výše servisního poplatku, který je Uživateli v souvislosti s prodejem parkovacího oprávnění účtován, je vždy uvedena v rozhraní Aplikace Citymove.

5.2.3. Služba umožňuje Uživateli při využití Služby prodeje parkovacího oprávnění ukončit předčasně dobu platnosti parkovacího oprávnění. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že při vytvoření objednávky parkovacího oprávnění je prostřednictvím platební brány v Aplikaci Citymove předem autorizována platba na celou objednanou dobu platnosti parkovacího oprávnění. V případě předčasného ukončení doby platnosti parkovacího oprávnění ze strany Uživatele, je Uživateli následně stržena pouze část předem autorizované platby odpovídající skutečně čerpané době parkování, minimálně však 4 Kč, a servisní poplatek v souladu s čl. 5.2.2 těchto Obchodních podmínek.

5.2.4. Služba dále umožňuje Uživateli při využití Služby prodeje parkovacího oprávnění prodloužit dobu platnosti parkovacího oprávnění. V takovém případě je vždy předem autorizována platba na celou další objednanou dobu platnosti parkovacího oprávnění. Její předčasné ukončení se pak řídí postupem dle čl. 5.2.3 těchto Obchodních podmínek.

5.2.5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že daňový doklad za využití Služby prodeje parkovacího oprávnění bude Uživateli doručen v elektronické podobě na e-mail, který je přiřazen k uživatelskému účtu Uživatele v Aplikaci Citymove vždy po konci platnosti parkovacího oprávnění zakoupeného prostřednictvím Aplikace Citymove.

5.3.      Výše odměny, kterou je Uživatel povinen zaplatit provozovateli Partnerské aplikace za plnění poskytnuté na základě Dílčí smlouvy, je vždy určena na základě obchodních podmínek příslušného provozovatele Partnerské Aplikace. Za správnost cen za plnění dle Dílčích smluv, které jsou zobrazovány v Aplikaci Citymove, odpovídá provozovatel Partnerské Aplikace.

5.4.      Platby za využívání Služby Rekola budou prováděny v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Služby Rekola.

5.5.      Platby za využívání Služby Nextbike budou prováděny v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Služby Nextbike.

5.6.      Platby za využívání Služby Mr.Parkit budou prováděny v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Služby Mr.Parkit.

5.7.      Platby za využívání Služby HoppyGo budou prováděny v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Služby HoppyGo.

5.8.      Platby za využívání Služby PRE nabíjecí stanice budou prováděny v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Služby PRE.

5.9.      Daňový doklad za plnění hrazené prostřednictvím integrované platební brány bude Uživateli doručen v elektronické podobě na e-mail, který je přiřazen k uživatelskému účtu Uživatele v Aplikaci Citymove.

5.10.   Daňový doklad za plnění poskytnuté na základě každé jednotlivé Dílčí smlouvy, vystavený provozovatelem příslušné Partnerské Aplikace, bude Uživateli doručen v elektronické podobě na e-mail, který Uživatel uvedl jako svůj kontaktní e-mail pro účely užívání příslušné Partnerské služby.

5.11.   Aplikace Citymove umožňuje Uživateli zobrazit přehled služeb, které si Uživatel objednal přímo v aplikaci Citymove, a plateb, které Uživatel za objednané služby provedl prostřednictvím integrované platební brány.

6.   Licence

6.1.      Licence Uživatele k užívání Aplikace Citymove je bezúplatná, nevýhradní, teritoriálně neomezená a časově omezená po dobu trvání Smlouvy o poskytování Služby. Tato licence je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí osobu.

6.2.      Uživatel není oprávněn prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit Aplikaci Citymove třetím osobám.

6.3.      Veškerá práva k obsahu Aplikace Citymove (včetně jména, kódů, ochranných známek, software, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jejím jednotlivým částem jsou výhradním majetkem Škoda X anebo smluvního partnera Škoda X, který Škoda X k jejich užívání poskytl licenci.

6.4.      Uživatel je povinen užívat Aplikaci Citymove výhradně způsobem odpovídajícím těmto Obchodním podmínkám a za účelem užití Služby. Uživatel není oprávněn udělovat licence, sublicence, kopírovat, upravovat nebo vytvářet souborná či odvozená díla z Aplikace Citymove. Uživatel není oprávněn zpětně překládat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód Aplikace Citymove nebo její části. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoliv rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoliv materiály či informace týkající se Aplikace Citymove, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Škoda X.

6.5.      Uživatel je povinen používat Aplikaci Citymove výlučně pro osobní, nekomerční účely.

7.   Dostupnost a údržba Aplikace Citymove

7.1.      Škoda X není povinna zajistit neustálou a nepřetržitou dostupnost Aplikace Citymove.

7.2.      Aplikace Citymove je kompatibilní s operačním systémem Android ve verzi 6 a vyšší a operačním systémem iOS ve verzi 11 a vyšší. Pro správné fungování Aplikace Citymove musí být uživatel připojen k internetu, v případě mobilního internetu je třeba připojení o rychlosti alespoň 3G. Možnost stažení Aplikace Citymove není geograficky nijak omezena. Užívání Aplikace Citymove je dálkově sledováno prostřednictvím plně anonymizovaného nástroje Firebase Analytics.

7.3.      S požadavky na řešení technických problémů znemožňujících či ztěžujících řádné užívání Aplikace Citymove se Uživatelé mohou obracet na podporu Aplikace Citymove, a to buď přímo prostřednictvím Aplikace Citymove nebo na e-mail support@citymove.app.

7.4.      Škoda X nenese odpovědnost za výpadky provozu serveru technického charakteru způsobené bez zavinění Škoda X. Škoda X je povinna vyvinout maximální úsilí, aby v takovém případě v co nejkratším možném termínu zajistila zprovoznění Služby. Škoda X dále neposkytuje žádné záruky týkající se funkčnosti, kvality, obsahu, dostupnosti či výkonu Služby a neodpovídá za jakoukoliv škodu či újmu (včetně ušlého zisku či jiných nároků), která by mohla Uživateli v souvislosti s užitím Služby vzniknout.

8.   Doručování

8.1.      Uživatel je kdykoli v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytování Služby oprávněn Škoda X kontaktovat, případně jí doručovat písemnosti, prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

Škoda X s.r.o.

Adresa pro doručování: Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, 140 00

Kontaktní webový formulář na adrese https://www.citymove.app/

E-mailová adresa: support@citymove.app

8.2.      Uživatel uzavřením Smlouvy o poskytování Služby prohlašuje a souhlasí s tím, aby jej Škoda X v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytování Služby kdykoli kontaktovala, případně mu doručovala písemnosti, na e-mail, který Uživatel uvedl jako svůj kontaktní e-mail pro účely užívání Aplikace Citymove.

9.   Odstoupení od smlouvy

9.1.      Uživatel je oprávněn kdykoli odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby bez udání důvodu. Uživatel je oprávněn od Smlouvy o poskytování Služby odstoupit prostřednictvím odinstalování Aplikace Citymove. Tím není dotčeno zákonné právo Uživatele odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby též zasláním vzorového formuláře k odstoupení od Smlouvy o poskytování Služby, který tvoří přílohu č.1 těchto Obchodních podmínek. Právní poměry Uživatele vůči provozovatelům Partnerských Aplikací nejsou bez dalšího odstoupením od Smlouvy o poskytování Služby dotčeny.

9.2.      V případě, že Uživatel poruší jakoukoli povinnost stanovenou zákonem nebo Smlouvou o poskytování Služby, má Škoda X právo omezit Uživateli užívání Služby a/nebo od Smlouvy o poskytování Služby odstoupit.

9.3.      Škoda X je oprávněna Smlouvu o poskytování Služby kdykoli vypovědět z důvodu ukončení či omezení provozu Aplikace Citymove, přičemž výpovědní doba činí dva týdny a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena Uživateli.

10.          Mimosoudní řešení sporů

10.1.   V případě, že dojde mezi Uživatelem a Škoda X ke sporu ze Smlouvy o poskytování Služby, který se nepodaří vyřešit smírně, může Uživatel podat návrh na mimosoudní vyřešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Uživatel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.2.   Spory Uživatele s provozovateli Partnerských Aplikací je Uživatel oprávněn řešit způsoby stanovenými v obchodních podmínkách příslušných provozovatelů Partnerských Aplikací.

11.          Závěrečná ustanovení

11.1.   Smluvní strany sjednávají, že veškeré právní poměry založené Smlouvou o poskytování Služby se řídí českým právem.

11.2.   Tam, kde zákon, Smlouva o poskytování Služby nebo tyto Obchodní podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím e-mailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesilateli.

11.3.   Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto dotčených ustanovení nastoupí ustanovení, jehož či jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy o poskytování Služby či těchto Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4.   Znění těchto Obchodních podmínek může Škoda X měnit či doplňovat. Změny těchto Obchodních podmínek je Škoda X povinna Uživateli oznámit e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu nejméně 15 dní před tím, než změna nabude účinnosti. Uživatel je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od obdržení oznámení o změně těchto Obchodních podmínek změnu odmítnout a písemně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu o poskytování Služby, přičemž výpovědní doba činí dva týdny a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena Škoda X. Pokud Uživatel smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou těchto Obchodních podmínek souhlasí.

Příloha č. 1: Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy

  • Adresát: Škoda X s.r.o., IČO: 05976359, se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274001, 
  • elektronické doručení je možné přes webovou stránku https://www.citymove.app/  či na e-mail: support@citymove.app

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím aplikace Citymove

  • Datum objednání:
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
  • Datum: