MENU

Všeobecné
obchodní podmínky

1.    Definice pojmů

Pro účely těchto Obchodních podmínek se:

Aplikací  BeRider“ rozumí mobilní aplikace BeRider umožňující svým uživatelům  uzavírat smlouvy o nájmu dopravních prostředků poskytovaných provozovatelem  Aplikace BeRider.

Aplikací  Citymove“ rozumí mobilní aplikace Citymove, která umožňuje Uživatelům:  (i) uzavírat Dílčí smlouvy na základě objednávky a (ii) není-li u jednotlivé  Partnerské Služby stanoveno jinak, též hradit za služby provozovatelů  Partnerských Aplikací těmto provozovatelům odměnu.

Aplikací  Freebike“ rozumí mobilní aplikace Freebike, umožňující svým uživatelům  uzavírat smlouvy o nájmu dopravních prostředků poskytovaných provozovatelem  Aplikace Freebike.

Aplikací  HoppyGo“ rozumí mobilní aplikace HoppyGo umožňující svým uživatelům  uzavírat smlouvy o nájmu dopravních prostředků poskytovaných jinými uživateli  aplikace HoppyGo. Aplikace HoppyGo se řadí mezi Jiné integrované aplikace.

Aplikací  Liftago“ rozumí mobilní aplikace Liftago Taxi, umožňující svým uživatelům  zprostředkování uzavření smluv o přepravě osoby mezi uživateli a řidiči.

Aplikací  MPLA“ rozumí aplikace MPLA, umožňující svým uživatelům online platby  poplatků za parkování ve zpoplatněných parkovacích zónách či poplatků za  parkování na některých soukromých parkovištích provozovaných komerčními  subjekty na základě platebních služeb poskytovaných dle § 3 odst. 1 písm. c)  zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku.

Dílčí  smlouvou“ rozumí smlouva o poskytnutí Partnerské Služby uzavřená mezi příslušným  provozovatelem Partnerské Aplikace a Uživatelem prostřednictvím Aplikace  Citymove na základě jednotlivé objednávky služeb provozovatele Partnerské  Aplikace.

„Jinými integrovanými aplikacemi“  rozumí mobilní aplikace, které jsou do Aplikace Citymove integrovány na  takové úrovni, kdy služby poskytované prostřednictvím takových aplikací lze  využít pouze po přihlášení v těchto samotných aplikacích, na něž  Aplikace Citymove jen odkazuje.

Obchodními  podmínkami“ rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky pro užívání Aplikace  Citymove.

Partnerskou  Aplikací“ rozumí Aplikace BeRider, Aplikace Freebike, Aplikace Liftago či  Aplikace MPLA, a to buď jednotlivě, nebo společně.

Partnerskou Službou“ rozumí Služba  BeRider, Služba Freebike, Služba Liftago či Služba MPLA.

Službou“  rozumí plnění ŠADL spočívající v poskytnutí licence k užívání  Aplikace Citymove, na základě které je Uživatel oprávněn Aplikaci Citymove  užívat zejména za účelem (i) vyhledání nabídky služeb poskytovaných  provozovateli Partnerských Aplikací a Jiných integrovaných aplikací, (ii) objednání  (rezervace) Partnerské Služby a/nebo uzavření Dílčí smlouvy a případně též  (iii) úhrady za jednotlivé služby dle Dílčí smlouvy na účet  provozovatelů Partnerských Aplikací.

Službou  BeRider“ rozumí služby, které jsou poskytovány uživatelům Aplikace  BeRider, zejména služba spočívající v úplatném nájmu dopravního prostředku.

Službou  Freebike“ rozumí služby, které jsou poskytovány uživatelům Aplikace  Freebike, zejména služba spočívající v úplatném nájmu dopravního  prostředku.

Službou  HoppyGo“ rozumí služby, které jsou poskytovány uživatelům Aplikace HoppyGo,  zejména služba spočívající ve zprostředkování nájmu dopravního prostředku.

Službou  Liftago“ rozumí služby, které jsou poskytovány uživatelům Aplikace  Liftago, zejména služba spočívající ve zprostředkování uzavření smlouvy o  přepravě osoby mezi uživateli a řidiči.

Službou  MPLA“ rozumí služby, které jsou poskytovány uživatelům Aplikace MPLA, zejména  služba online platby poplatků za parkování ve zpoplatněných parkovacích  zónách a služba online platby poplatků za parkování na některých soukromých  parkovištích provozovaných komerčními subjekty.

Smlouvou  o poskytování Služby“ rozumí smlouva uzavřená prostřednictvím prostředků  komunikace na dálku přes rozhraní Aplikace Citymove mezi Smluvními stranami,  jejímž předmětem je poskytování Služby  Uživateli.

Smluvními  stranami“ rozumí ŠADL a Uživatel.

ŠADL“  rozumí společnost ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o., IČO: 05976359, se sídlem  Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  vložka 274001.

Uživatelem“  či „Uživateli“ rozumí každý,  kdo užívá Službu nebo jinak prostřednictvím Aplikace Citymove vstupuje do  právních poměrů se ŠADL.

2.    Úvodní ustanovení

2.1.      Tyto Obchodní podmínky upravují práva a  povinnosti, která vznikají ŠADL i Uživatelům na základě Smlouvy  o poskytování Služby uzavřené prostřednictvím Aplikace Citymove.

2.2.      Tyto Obchodní podmínky se stávají nedílnou  součástí každé Smlouvy o poskytování Služby.

2.3.      Uživatel bere na vědomí a  souhlasí s použitím prostředků  komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy o poskytování Služby a Dílčích  smluv. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na  dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytování Služby a Dílčích smluv  si hradí Uživatel sám. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není  přijetím nabídky.

2.4.      Smlouvu o poskytování Služby  a Dílčí smlouvy lze prostřednictvím Aplikace Citymove uzavřít v českém  či v anglickém jazyce.

3.    Registrace Uživatele

3.1.      Podmínkou pro uzavření Smlouvy  o poskytování Služby a užívání Služby je zřízení uživatelského účtu  Uživatele, tedy provedení registrace Uživatele prostřednictvím rozhraní  Aplikace Citymove.

3.2.       Registrace se provádí odesláním  registračního formuláře, ve kterém Uživatel vyjádří souhlas s těmito  Obchodními podmínkami. K registraci může Uživatel použít svůj  uživatelský účet zřízený na sociální síti Facebook, či svůj uživatelský účet  Google, či svůj uživatelský účet Apple, případně může vyplnit údaje  v registračním formuláři, včetně přístupového jména a hesla.

3.3.       ŠADL je oprávněn kdykoliv v budoucnu  v souvislosti s poskytováním Služby vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli  v případě, že toto bude vyžadováno ze zákonných důvodů. V případě neposkytnutí  vyžádaných údajů je ŠADL oprávněn uživatelský účet Uživatele zablokovat a  odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby. Uživatelem vyplněné údaje ŠADL považuje za správné. Uživatel má  možnost údaje, které ŠADL v souvislosti s poskytováním Služby poskytl,  kdykoli prostřednictvím Aplikace Citymove upravit.

3.4.      Registrace je dokončena  zřízením uživatelského účtu.  Dokončením registrace Uživatele je uzavřena Smlouva o poskytování Služby.  ŠADL zašle na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou v registračním formuláři, potvrzení o registraci,  uživatelské jméno a znění těchto Obchodních podmínek aktuálních ke dni  uzavření Smlouvy o poskytování Služby ve formátu .pdf.

3.5.      Provedením registrace Uživatel prohlašuje a  zavazuje se, že:

(a)     je plně svéprávný,

(b)     nebude používat Aplikaci  Citymove v rozporu s právními předpisy,

(c)      se před zahájením užívání  Aplikace Citymove důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, že  jim zcela porozuměl a souhlasí s nimi,

(d)     zajistí důvěrnost a  nezneužije identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele  a pro přístup do Aplikace Citymove, zejména tyto identifikační údaje a hesla  nesdělí žádné třetí osobě,

(e)      nebude zneužívat, blokovat,  modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Aplikace Citymove, nebo se i  jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Aplikace Citymove,

(f)      bude při užívání Aplikace  Citymove respektovat práva ŠADL a třetích osob, zejména při nakládání s předměty  práv duševního vlastnictví,

(g)     porozuměl zásadám poskytování  Služby dle těchto Obchodních podmínek a je si vědom toho, že dle čl. 4.5 a čl. 4.6 těchto Obchodních podmínek  nenese ŠADL odpovědnost za jakékoli vady plnění dle Dílčích smluv nebo za  škodu vzniklou v souvislosti s Dílčími smlouvami.

3.6.      Pokud Uživatel poruší některý  ze svých závazků obsažených v čl. 3.5 těchto Obchodních podmínek, je ŠADL  oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby.

4.    Uzavírání a plnění Dílčích smluv

4.1.       Aby  mohl Uživatel využívat prostřednictvím Aplikace Citymove funkce některé z  Partnerských Aplikací, musí (i) mít zřízen účet k užívání příslušné  Partnerské Aplikace, (ii) přihlásit se k tomuto účtu  prostřednictvím Aplikace Citymove, (iii) vyjádřit souhlas s obchodními  podmínkami provozovatele, včetně případných poučení a souhlasů týkajících se  zpracování osobních údajů příslušné Partnerské Aplikace, a (iv) aktivovat  v Aplikaci Citymove propojení se svým účtem k užívání příslušné  Partnerské Aplikace.

4.2.      ŠADL se zavazuje Uživateli po splnění  podmínek uvedených v čl. 4.1  těchto Obchodních podmínek umožnit vyhledávat informace ohledně Partnerských  Služeb, zadávat prostřednictvím Aplikace Citymove objednávky (rezervovat) Partnerských  Služeb a/nebo uzavírat s provozovateli Partnerských Aplikací smlouvy o  poskytnutí Partnerských Služeb, jakož i hradit za tyto služby na účet  provozovatelů Partnerských aplikací odměnu dle sjednané Dílčí smlouvy,  není-li u jednotlivé Partnerské Služby stanoveno jinak.

4.3.      Dílčí smlouva je uzavřena okamžikem  potvrzení objednávky Uživatele ze strany provozovatele příslušné Partnerské  Aplikace prostřednictvím Aplikace Citymove. Aplikace Citymove poskytuje  Uživateli možnost kontrolovat a měnit data zadaná v průběhu přípravy  objednávky služeb, a to až do okamžiku odeslání objednávky provozovateli  příslušné Partnerské Aplikace. V případě Služby Liftago lze objednávku  prostřednictvím Aplikace Citymove zrušit jako celek před zahájením jízdy,  v případě ostatních Partnerských Služeb není po odeslání objednávky její  zrušení možné.

4.4.      Uživatel bere na vědomí, že uzavřením Dílčí  smlouvy vstupuje do přímého (právně závazného) smluvního vztahu s příslušným  provozovatelem Partnerské Aplikace, u kterého si objedná příslušnou službu. Uživatel  výslovně bere na vědomí, že ŠADL jedná výhradně jako prostředník mezi Uživatelem  a provozovatelem Partnerské Aplikace, který předá informace o objednávce  příslušnému provozovateli Partnerské Aplikace a pošle Uživateli jménem příslušného  provozovatele potvrzení objednávky Uživatele.

4.5.       Za  poskytnutí plnění ujednaného v Dílčí smlouvě je plně odpovědný  provozovatel příslušné Partnerské Aplikace. V případě neposkytnutí ujednaného plnění či poskytnutí vadného  plnění je Uživatel povinen uplatnit svá práva přímo u provozovatele příslušné  Partnerské Aplikace. Uživatel bere na vědomí, že ŠADL nenese žádnou  odpovědnost za poskytnutí plnění ujednaného v Dílčích smlouvách, neboť  ŠADL není stranou Dílčí Smlouvy.

4.6.       Odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou  Uživateli v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy nese výlučně  provozovatel příslušné Partnerské Aplikace. Uživatel bere na vědomí,  že ŠADL nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou Uživateli  v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy, neboť ŠADL není stranou  Dílčí Smlouvy.

5.    Platební podmínky

5.1.      Služba  je Uživateli poskytována bezplatně. Uživatel však bere na vědomí, že Dílčí smlouva uzavřená  s provozovatelem Partnerské Aplikace, jejíž uzavření bylo v rámci  poskytnutí Služby zprostředkováno, je úplatná a Uživatel je povinen zaplatit  příslušnému provozovateli Partnerské Aplikace či třetí osobě odměnu způsobem  stanoveným v tomto článku těchto Obchodních podmínek.

5.2.      Výše odměny, kterou je Uživatel povinen  zaplatit za plnění poskytnuté na základě Dílčí smlouvy, je vždy určena na  základě obchodních podmínek příslušného provozovatele Partnerské Aplikace. Za  správnost cen za plnění dle Dílčích smluv, které jsou zobrazovány  v Aplikaci Citymove, odpovídá provozovatel Partnerské Aplikace.

5.3.      Platby za využívání Služby Liftago budou  prováděny po poskytnutí Služby Liftago dle příslušné Dílčí smlouvy, a to hotovostně  či bezhotovostně přímo řidiči, který realizoval přepravu Uživatele na základě  příslušné Dílčí smlouvy.

5.4.      Platby za využívání Služby Freebike budou v případě  platby za minuty využívání Služby Freebike prováděny po poskytnutí Služby  Freebike a v případě platby za den využívání Služby Freebike prováděny  před poskytnutím Služby Freebike, a to vždy bezhotovostně, přímo na účet  provozovatele Aplikace Freebike a prostřednictvím platební karty Uživatele,  jejíž údaje Uživatel vloží do Aplikace Citymove.

5.5.      Platby za využívání Služby MPLA budou  prováděny před poskytnutím Služby MPLA, a to bezhotovostně, přímo na účet provozovatele  Aplikace MPLA a prostřednictvím platební karty Uživatele, jejíž údaje  Uživatel vloží do Aplikace Citymove.

5.6.      Platby za využívání Služby BeRider budou v případě  platby za minuty využívání Služby BeRider prováděny po poskytnutí Služby BeRider  a v případě platby za předplacené balíčky volných minut pro využívání  Služby BeRider prováděny před poskytnutím Služby BeRider, a to vždy bezhotovostně,  přímo na účet provozovatele Aplikace BeRider a prostřednictvím platební karty  Uživatele, jejíž údaje Uživatel vloží do Aplikace BeRider.

5.7.      Platby za využívání Služby HoppyGo budou  prováděny v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Služby HoppyGo.

5.8.      Daňový doklad za plnění poskytnuté na  základě každé jednotlivé Dílčí smlouvy, vystavený provozovatelem příslušné  Partnerské Aplikace, bude Uživateli doručen v elektronické podobě na  e-mail, který Uživatel uvedl jako svůj kontaktní e-mail pro účely užívání  Aplikace Citymove. V případě Služby Liftago bude daňový doklad vystaven  řidičem, který realizoval přepravu Uživatele na základě příslušné Dílčí  smlouvy.

5.9.      Aplikace Citymove umožňuje Uživateli  zobrazit přehled služeb Partnerských Aplikací, které si Uživatel objednal,  a plateb, které Uživatel za objednané služby Partnerských Aplikací  provedl.

6.    Licence

6.1.       Licence Uživatele  k užívání Aplikace Citymove je bezúplatná, nevýhradní, teritoriálně  neomezená a časově omezená po  dobu trvání Smlouvy o poskytování Služby. Tato licence je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí  osobu.

6.2.       Uživatel není oprávněn prodávat, licencovat,  pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit Aplikaci Citymove třetím osobám.

6.3.       Veškerá práva k obsahu Aplikace  Citymove (včetně jména, kódů, ochranných známek, software, videí, obrázků,  grafiky, zvuků apod.) a k jejím jednotlivým částem jsou výhradním  majetkem ŠADL anebo smluvního partnera ŠADL, který ŠADL k jejich užívání  poskytl licenci.

6.4.      Uživatel je povinen užívat  Aplikaci Citymove výhradně způsobem odpovídajícím těmto Obchodním podmínkám a  za účelem užití Služby. Uživatel není oprávněn udělovat licence, sublicence,  kopírovat, upravovat nebo vytvářet souborná či odvozená díla z Aplikace  Citymove. Uživatel není oprávněn zpětně překládat, dekompilovat nebo se jinak  pokoušet extrahovat zdrojový kód Aplikace Citymove nebo její části. Uživatel  nesmí jakýmkoliv způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoliv  rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoliv materiály či informace  týkající se Aplikace Citymove, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny  nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných ŠADL.

6.5.      Uživatel je povinen používat  Aplikaci Citymove výlučně pro osobní, nekomerční účely.

7.    Dostupnost a údržba Aplikace Citymove

7.1.      ŠADL není povinen zajistit  neustálou a nepřetržitou dostupnost Aplikace Citymove.

7.2.      Aplikace Citymove je  kompatibilní s operačním systémem Android ve verzi 6 a vyšší a operačním  systémem iOS ve verzi 11 a vyšší. Pro správné fungování Aplikace Citymove musí  být uživatel připojen k internetu, v případě mobilního internetu je  třeba připojení o rychlosti alespoň 3G. Možnost stažení Aplikace Citymove není  geograficky nijak omezena. Užívání Aplikace Citymove je dálkově sledováno  prostřednictvím plně anonymizovaného nástroje Firebase Analytics.

7.3.      Uživatel bere na vědomí, že  je ŠADL oprávněn omezit nebo  zcela přerušit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru z důvodu  údržby tohoto serveru. Odstávka  serveru z důvodu jeho údržby může být provedena vždy první a třetí neděli v kalendářním měsíci  v době od 21:00 GMT+2 do 24:00 GMT+2 hodin. Informace o odstávce serveru  z důvodu jeho údržby bude vždy předem zveřejněna v Aplikaci  Citymove.

7.4.      S požadavky na řešení  technických problémů znemožňujících či ztěžujících řádné užívání Aplikace Citymove  se Uživatelé mohou obracet na podporu Aplikace Citymove, a to buď přímo  prostřednictvím Aplikace Citymove nebo na e-mail support@citymove.app.

7.5.      ŠADL nenese odpovědnost za  výpadky provozu serveru technického charakteru způsobené bez zavinění ŠADL.  ŠADL je povinen vyvinout maximální úsilí, aby v takovém případě v co  nejkratším možném termínu zajistil zprovoznění Služby.

8.   Doručování

8.1.      Uživatel je kdykoli v souvislosti s plněním Smlouvy o  poskytování Služby oprávněn ŠADL kontaktovat, případně mu doručovat  písemnosti, prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

ŠKODA  AUTO DigiLab s.r.o.

Adresa pro doručování: Jankovcova  1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha 7

Kontaktní webový formulář na  adresehttps://www.citymove.app/

E-mailová adresa:support@citymove.app

8.2.      Uživatel uzavřením Smlouvy o poskytování Služby prohlašuje a souhlasí  s tím, aby jej ŠADL v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytování  Služby kdykoli kontaktoval, případně mu doručoval písemnosti, na  e-mail, který Uživatel uvedl jako svůj kontaktní e-mail pro účely užívání  Aplikace Citymove.

9.    Odstoupení od smlouvy

9.1.      Uživatel je oprávněn kdykoli odstoupit  od Smlouvy o poskytování Služby bez udání důvodu. Uživatel je oprávněn  od Smlouvy o poskytování Služby odstoupit prostřednictvím odinstalování  Aplikace Citymove. Tím není dotčeno zákonné právo Uživatele odstoupit od  Smlouvy o poskytování Služby též zasláním vzorového formuláře  k odstoupení od Smlouvy o poskytování Služby, který tvoří přílohu č.1  těchto Obchodních podmínek. Právní poměry Uživatele vůči provozovatelům  Partnerských Aplikací nejsou bez dalšího odstoupením od Smlouvy o poskytování  Služby dotčeny.

9.2.       V případě, že Uživatel poruší jakoukoli  povinnost stanovenou zákonem nebo Smlouvou o poskytování Služby, má ŠADL  právo omezit Uživateli užívání Služby a/nebo od Smlouvy o poskytování Služby  odstoupit.

9.3.      ŠADL je oprávněn Smlouvu  o poskytování Služby kdykoli vypovědět z důvodu ukončení či omezení  provozu Aplikace Citymove, přičemž výpovědní doba činí dva týdny a počíná  běžet prvním dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď smlouvy  doručena Uživateli.

10.           Mimosoudní řešení sporů

10.1.   V případě, že dojde mezi  Uživatelem a ŠADL ke sporu ze Smlouvy o poskytování Služby, který se nepodaří  vyřešit smírně, může Uživatel podat návrh na mimosoudní vyřešení takového  sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je  Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,  120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Uživatel může využít rovněž platformu pro  řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.2.   Spory Uživatele  s provozovateli Partnerských Aplikací je Uživatel oprávněn řešit způsoby  stanovenými v obchodních podmínkách příslušných provozovatelů  Partnerských Aplikací.

11.           Závěrečná ustanovení

11.1.   Smluvní strany sjednávají, že  veškeré právní poměry založené Smlouvou o poskytování Služby se řídí českým  právem.

11.2.   Tam, kde zákon, Smlouva o  poskytování Služby nebo tyto Obchodní podmínky vyžadují komunikaci  v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím e-mailu  nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají  pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesilateli.

11.3.   Je-li některé ustanovení  těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se  takovým stane, namísto dotčených ustanovení nastoupí ustanovení, jehož či  jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností  nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena  platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy o poskytování  Služby či těchto Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4.    Znění těchto Obchodních podmínek může ŠADL  měnit či doplňovat. Změny těchto Obchodních podmínek je ŠADL povinen  Uživateli oznámit e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu  nejméně 30 dní před tím, než změna nabude účinnosti. Uživatel je oprávněn ve  lhůtě 10 dnů od obdržení oznámení o změně těchto Obchodních podmínek změnu  odmítnout a písemně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu o poskytování Služby,  přičemž výpovědní doba činí dva týdny a počíná běžet prvním dnem následujícím  po dni, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena ŠADL. Pokud Uživatel smlouvu  ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou těchto Obchodních podmínek  souhlasí.


Příloha č.1: Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o., IČO: 05976359, sesídlem Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodnímrejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274001,

elektronickédoručení je možné přes webovou stránku https://www.citymove.app/  

či nae-mail:support@citymove.app

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytování služebprostřednictvím aplikace Citymove

- Datum objednání:


- Jméno a příjmení spotřebitele:

- Adresa spotřebitele:

- Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán vlistinné podobě)

- Datum:

Stáhněte si aplikaci