MENU

Zásady ochrany
osobních údajů

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PLATFORMA CITYMOVE1. ÚVOD
Toto informační memorandum o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním aplikace Citymove provozované společností ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o., se sídlem Jankovcova 1603/47a, Holešovice, Praha 7, PSČ 170 00, IČO: 05976359, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 274001 (dále jen „Informační memorandum“) jsme pro Vás připravili, abychom Vás seznámili s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme Vaše osobní údaje a tím pomáháme chránit Vaše soukromí v souvislosti s Vaším užíváním platformy Citymove.

Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Současně bychom Vám prostřednictvím tohoto Informačního memoranda chtěli objasnit ty nejdůležitější pojmy a procesy, které k ochraně Vašich osobních údajů používáme a odpovědět Vám na otázky, které Vás v souvislosti se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním Vašich osobních údajů mohou napadat.


2. NÁŠ PŘÍSTUP
Ochranu osobních údajů považujeme za velmi zásadní a věnujeme jí proto velkou pozornost.

Můžete si tedy být jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy a Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře a k tomu užíváme technická a organizační opatření vysoké technické úrovně.

Abyste plně porozuměli tomu, jakým způsobem Vaše osobní údaje chráníme, doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli toto Informační memorandum.

3. PRÁVNÍ TITULY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje od Vás získáváme a dále s nimi nakládáme vždy výhradně v nezbytném rozsahu a pro splnění příslušného účelu. Předání Vašich osobních údajů je pro Vás dobrovolné či nezbytné pro uzavření smlouvy a pro poskytování našich služeb a za splnění určitých podmínek lze požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů (blíže viz kapitola „10. Vaše práva“).

V některých případech, jako je například uzavření smlouvy na poskytnutí našich služeb, od Vás nezbytný rozsah osobních údajů potřebujeme získat již v případě Vaší závazné objednávky na takovou službu. Bez těchto údajů bychom totiž nemohli Vašim požadavkům vyhovět a uzavřít s Vámi předmětnou smlouvu, a to zejména s ohledem na plnění našich legislativních povinností, ale také s ohledem na ochranu našich oprávněných zájmů.

Mezi hlavní tituly pro zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s užíváním platformy Citymove patří: Plnění smlouvy – Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy. Plnění právní povinnosti – Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce. Oprávněný zájem – zpracování Vašich osobních údajů by bylo nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, avšak s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody.

4. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jak jsme již uvedli v kapitole „3. Právní tituly pro zpracování Vašich osobních údajů“, je potřeba, abychom každé zpracování Vašich osobních údajů mohli opřít o právní titul a prováděli ho pro konkrétní účel.

Níže tedy uvádíme účely, pro které budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, a tituly, na základě kterých tak budeme činit:
- Registrace uživatele a vedení jeho účtu v rámci platformy Citymove – právním titulem bude uzavření smlouvy s Vámi a plnění ze smlouvy plynoucích povinností.

- Poskytnutí služby prostřednictvím platformy Citymove – právním titulem bude uzavření smlouvy s Vámi a plnění povinností plynoucích ze smlouvy.

- Vyúčtování služeb poskytovaných platformou Citymove obchodním partnerům a vedení účetnictví – právním titulem bude plnění právních povinností vyplývajících zejména ze zákona o účetnictví a dani z přidané hodnoty.

- Evidence a archivace osobních údajů uživatelů platformy Citymove – právním titulem bude náš oprávněný zájem na zajištění naší ochrany před případnými nároky vznesenými vůči nám a na ochraně našich práv a právních nároků.

- Zasílání obchodních nabídek našich produktů a služeb a informování o novinkách týkajících se platformy Citymove –Pokud jste uživatelem platformy Citymove, předpokládáme, že Vás zajímají novinky, akce a další informace týkající se platformy Citymove, a zde tedy právním titulem bude oprávněný zájem správce.

- Zlepšování poskytovaných služeb, vývoj aplikace / webu - právním titulem bude náš oprávněný zájem na zajištění co nejlepšího uživatelského zážitku.


5. VAŠE PRÁVA
Ochrana osobních údajů by samozřejmě nebyla úplná v případě, že byste ve věci jejich ochrany neměli svá práva. Níže tedy naleznete výčet Vašich práv spojených s ochranou osobních údajů spolu s praktickým vysvětlením jejich použití:

- Právo na přístup k osobním údajům Vás opravňuje od nás na základě Vaší žádosti získat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme a pokud ano, v jakém rozsahu. Současně máte právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. V případě, že o to požádáte, jsme povinni Vám rovněž sdělit účel zpracování, příjemce zpracovávaných osobních údajů, případně další, související informace.

- Právo na opravu Vám kupříkladu umožní nás požádat, abychom změnili některý z Vašich osobních údajů, který zpracováváme, pokud u něj došlo k nějaké změně (například změna příjmení, změna adresy apod.).

- Právo na výmaz bývá označované též jako „právo být zapomenut“ a ukládá nám jako správci osobních údajů Vaše osobní údaje zlikvidovat, a to v následujících případech: - odpadl účel zpracování (například ukončení smluvního vztahu), - svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte a neexistuje žádný jiný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů (například odvolání marketingového souhlasu za předpokladu, že s námi nemáte například uzavřen smluvní vztah), - vznesete námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínky, že je uznatelná a neexistuje právní důvod pro zpracovávání Vašich osobních údajů), - v souladu s platnou legislativou je nám uloženo Vaše údaje vymazat (například skartační povinnost).

- Právo na omezení zpracování osobních údajů představuje možnost subjektu údajů požádat o omezení zpracování jeho veškerých nebo některých osobních údajů po určitou dobu v konkrétních případech specifikovaných platnými předpisy. Jedná se na příklad o situaci, kdy subjekt údajů popírá přesnost svých osobních údajů a je třeba to prověřit.

- Právo vznést námitku je obdobou práva na odvolání souhlasu a uplatní se v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu (například za účelem ochrany našeho majetku). V oprávněných případech budou Vaše osobní údaje po uznání Vaší námitky vymazány a nebudeme je dále zpracovávat.

- Právo na přenos osobních údajů v případě, že nás požádáte o přenos Vašich osobních údajů k jinému správci, je naší povinností mu tyto údaje poskytnout a předat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo můžete uplatnit, jen pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě a současně se jedná o automatizované zpracování, tedy takové zpracování, které probíhá výlučně prostřednictvím technických prostředků na základě předem určeného algoritmu a bez jakéhokoliv zásahu člověka.

- Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování automatizovaného rozhodování znamená, že v případě, že zpracování Vašich osobních údajů má být podkladem pro nějaké rozhodnutí, máte právo požádat, aby Vaše osobní údaje byly posouzeny člověkem.


6. PRAVIDLA SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE TŘETÍMI SUBJEKTY
Pravidla, dle kterých sdílíme Vaše osobní údaje s našimi zpracovateli, dělíme do dvou základních kategorií.

První kategorie zahrnuje sdílení osobních údajů v rámci Evropské Unie a Evropského hospodářského prostoru, druhá kategorie pak sdílení do třetích zemí mimo území Evropské Unie a Evropského hospodářského prostoru a sdílení s mezinárodními organizacemi.

Abychom mohli Vaše osobní údaje sdílet se zpracovatelem v rámci Evropské Unie a Evropského hospodářského prostoru, dbáme na to, aby se jednalo o:

- sdílení osobních údajů za konkrétním účelem (například plnění objednávky služeb objednaných prostřednictvím platformy Citymove),
- předávání pouze jasně stanoveného a nezbytného rozsahu osobních údajů,
- předávání realizované na základě řádně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů či takové smluvní doložky,
- sdílení realizované vhodnou zabezpečenou cestou (šifrování, psedonymizace apod.). 3/10

V případě sdílení Vašich osobních údajů do zemí mimo Evropskou Unii a Evropský hospodářský prostor a mezinárodním organizacím tak navíc budeme činit výhradně s entitami sídlícími v zemích, které dle rozhodnutí Evropské komise zajišťují adekvátní ochranu osobních údajů, nebo na základě standardních smluvních doložek, tj. vzorových smluv vydaných Evropskou komisí.


7. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Níže naleznete jednotlivé kategorie zpracovávaných osobních údajů a rozpis konkrétních údajů, které pod ně zařazujeme.

- Identifikační údaje: jméno, příjmení.

- Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo.

- Údaje o účtu v rámci platformy Citymove: Váš login, hash heslo, čas přihlášení, chování v rámci platformy po přihlášení.

- Hodnocení a související komunikace: reakce v průzkumech, stížnosti / podněty / návrhy / žádosti / dotazy a jejich vyřízení, servisní požadavky, hodnotící záznamy.

- Historie obchodování: transakce a smlouvy včetně souvisejících informací, předmět, datum, místo transakce, upomínky.

- Údaje o vnitřní kontrole a šetření: interní systémové logy.

- Komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat: emailová komunikace, klikání, informace získané prostřednictvím zpětné vazby / průzkumů / připomínek / návrhů / stížností ve vztahu ke správci, souhlas / nesouhlas s typem nebo formou komunikace.

- Lokalizační údaje: lokalizační údaje založené na gps, lokalizační údaje derivované z jiných operací.

- Identifikátory na webové stránce: Informace o prohlížeči/systému, Cookies nebo podobná technologie.


8. KONTAKT PRO VAŠE DOTAZY ČI POCHYBNOSTI
V případě nejasností v jakékoliv části tohoto Informačního memoranda, či v případě, že budete mít k ochraně Vašich osobních údajů jakýkoliv dotaz či připomínku, neváhejte se, prosím, obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů ŠKODA AUTO DigiLab: dpo@skodaautodigilab.com, www.skodaautodigilab.com.


9. DOHLED
Zakládáme si na tom, že při jakémkoliv nakládání s Vašimi osobními údaji dodržujeme všechna stanovená a závazná pravidla a bezpečnostní opatření, doufáme tedy, že nebudou nastávat situace, kdy byste byli s naším jednáním vůči Vám nespokojeni.

Pro případy, kdy byste přeci jen nesouhlasili se způsobem, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, budeme rádi, když nám o tom dáte vědět. Dále se můžete obrátit na:
Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

Informace o zpracování osobních údajů v rámci platformy Citymove

Tímto dokumentem Vám jako správci osobních údajů – společnost ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o., se sídlem Jankovcova 1603/47a, Holešovice, Praha 7, PSČ 170 00, IČO: 05976359, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 274001 (dále jen „společnost ŠKODA AUTO DigiLab“) – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.
Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:


Platforma
1. Účel zpracování:
Registrace uživatele a vedení jeho účtu v rámci platformy Citymove

Popis účelu zpracování:
Zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom Vás mohli zaregistrovat jako uživatele platformy a dále vést Vás účet.

Popis právního základu pro zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a pokud je neposkytnete, smlouva s Vámi nebude uzavřena nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje; kontaktní údaje; údaje o účtu v rámci platformy; síťové identifikátory; komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat; historie obchodování; transakční údaje; hodnocení a související komunikace.

Doba zpracování a archivace:
Osobní údaje zpracováváme a archivujeme po dobu trvání s Vámi uzavřené rámcové smlouvy na poskytování našich služeb či po dobu plnění povinností ze smlouvy vyplývajících.

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Společnosti v rámci koncernu Volkswagen (ŠKODA AUTO a.s. atd.) a provozovatel infrastruktury platformy Citymove. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Původ osobních údajů:
Přímo od Vás či z Vašeho užívání platformy.2. Účel zpracování:
Poskytnutí služby prostřednictvím platformy Citymove  

Popis účelu zpracování:
V návaznosti na Vaši registraci v rámci platformy Citymove a objednávky služeb, které platforma umožňuje objednat u třetích stran.

Popis právního základu pro zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom umožnili splnění smlouvy, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a pokud je neposkytnete, smlouvu s Vámi nebude možné uzavřít nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné plnit.  

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje; kontaktní údaje; údaje o účtu v rámci platformy; transakční údaje (včetně údajů o platební kartě nezbytných pro provedení transakcí); údaje spojené s technologií a zařízením; komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat; lokalizační údaje. Dále údaje specifické pro splnění smlouvy uzavřené prostřednictvím platformy Citymove (např. registrační značka automobilu pro parkování přes aplikaci MPLA).

Doba zpracování a archivace:
Osobní údaje zpracováváme a archivujeme po dobu trvání s Vámi uzavřené smlouvy na poskytování našich služeb či po dobu plnění povinností ze smlouvy vyplývajících.

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Společnosti v rámci koncernu Volkswagen (ŠKODA AUTO a.s. atd.); Provozovatelé aplikací propojených s platformou Citymove (např. Liftago, MPLA, Freebike) a provozovatel infrastruktury platformy Citymove; Servisní agentury; Marketingové agentury; Analytické a statistické společnosti. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.  

Původ osobních údajů:
Přímo od Vás.3. Účel zpracování:
Evidence a archivace osobních údajů uživatelů platformy  

Popis účelu zpracování:
V případě, kdy s námi budete chtít uzavřít smlouvu, po jejím uzavření a rovněž pokud dojde k ukončení této smlouvy, např. i formou zrušení Vaší registrace, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat i nadále, a to v rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu naší ochrany před případnými nároky vznesenými vůči nám a ochraně našich práv a právních nároků, a to zejména v soudním, mimosoudním či vykonávacím řízení.

Popis právního základu pro zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Tento oprávněný zájem spočívá v obraně před případnými nároky vznesenými vůči nám a ochraně našich práv a právních nároků.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje; kontaktní údaje; transakční údaje (včetně údajů o platební kartě nezbytných pro provedení transakcí); údaje o účtu v rámci platformy; síťové identifikátory; komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat; historie obchodování; hodnocení a související komunikace; lokalizační údaje.

Doba zpracování a archivace:
Vaše osobní údaje zpracováváme a archivujeme po celou dobu trvání Vašeho smluvního vztahu s námi, a dále po dobu 10 let od skončení uzavřené smlouvy.  

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Provozovatel infrastruktury platformy Citymove. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.  

Původ osobních údajů:
Přímo od Vás či z Vašeho užívání platformy.4. Účel zpracování:
Zasílání obchodních nabídek našich produktů a služeb a informování o novinkách týkajících se platformy Citymove  

Popis účelu zpracování:
Vaše údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vás informovali o novinkách ve vztahu k platformě Citymove. Pokud jste uživateli platformy Citymove, můžeme Vás čas od času informovat o novinkách ve vztahu k platformě i bez Vašeho předchozího souhlasu, neboť předpokládáme, že by Vás jako uživatele platformy mohly tyto informace zajímat.  

Popis právního základu pro zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Tento oprávněný zájem spočívá v našem zájmu poskytnout Vám aktuální informace a nabídnout Vám naše produkty a služby, které jsou pro Vás relevantní a mohly by Vás zajímat.  

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje; kontaktní údaje; údaje o účtu v rámci platformy; komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat; historie obchodování; hodnocení a související komunikace.

Doba zpracování a archivace:
Vaše osobní údaje zpracováváme a archivujeme po celou dobu trvání Vašeho smluvního vztahu s námi, a dále po dobu 1 roku od skončení uzavřené smlouvy.

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Původ osobních údajů:
Přímo od Vás či z Vašeho užívání platformy.5. Účel zpracování:
Vyúčtování služeb poskytovaných platformou Citymove obchodním partnerům a vedení účetnictví  

Popis účelu zpracování:
Z vybraných právních předpisů nám plynou povinnosti, které musíme splnit, a které spočívají ve zpracování Vašich osobních údajů. Proto budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, ale to pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze po níže definovanou dobu.  

Popis právního základu pro zpracování:
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu plnění právních povinností, zejména z oblasti daňové a účetní.  

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje; kontaktní údaje; transakční údaje; údaje o účtu v rámci platformy; historie obchodování.

Doba zpracování a archivace:
Vaše osobní údaje zpracováváme a archivujeme po celou dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají příslušné právní předpisy.

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Externí daňoví, účetní a právní poradci. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Původ osobních údajů:
Přímo od Vás či z Vašeho užívání platformy.6. Účel zpracování:
Zlepšování poskytovaných služeb, vývoj aplikace / webu

Popis účelu zpracování:
Usilujeme o to, aby naše služby byly co nejlepší a naši uživatelé vždy spokojení. Pomocí cookies zjišťujeme, jak se naši uživatelé na webu chovají. Dále se snažíme nabízet uživatelům služby a produkty, které jsou jim šity na míru podle jejich preferencí a v závislosti na způsob užívání služeb. Pokud to uživatel umožní, můžeme k tomu získávat i údaje ze sociálních sítí uživatele. Podrobné informace o využití cookies naleznete v Prohlášení o cookies platformy Citymove.

Popis právního základu pro zpracování:
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu správce.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje; kontaktní údaje; cookies, IP adresa, IP zařízení, údaje ze sociálních sítí (fotografie, stav, věk, preference, vyhledávání).

Doba zpracování a archivace:
Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání Vašeho smluvního vztahu s námi.

Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Externí daňoví, účetní a právní poradci. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Původ osobních údajů:
Přímo od Vás či z Vašeho užívání platformy, případně užívání Facebook a Google.Jaká máte práva?
V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

- Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.
- Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
- Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
- Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
- Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
- Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.
- Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?
Pro komunikaci se společností ŠKODA AUTO DigiLab ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky na adrese:
dpo@skodaautodigilab.com
nebo
Písemně na adrese:
ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o.
Jankovcova 1603/47a 170 00
Praha 7 – Holešovice

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost ŠKODA AUTO DigiLab požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO DigiLab.

www.skodaautodigilab.com
dpo@skodaautodigiulab.comMožnost podání stížností
Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO DigiLab nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/

Stáhněte si aplikaci