In case of questions about public transport tickets payments, please contact our support. If you have questions about the public transport service, please contact the Prague Integrated Transport - PID (contacts below).

Často kladené otázky

Frequently asked questions

Jak si přidat CCS kartu do aplikace?
How to add the CCS card to the app?

V pravém dolním rohu v aplikaci klikněte na “Profil” a pak na položku “Platební karta”. V ní máte možnost přidat novou kartu nebo nahradit tu stávající. V obou případech se aplikace zeptá, jestli chcete přidat kartu CCS nebo standardní platební kartu (kreditní nebo debetní). Přidáním nové karty se nahradí karta stará. Citymove momentálně umožňuje spárování uživatelského účtu pouze s jednou kartou.

In the app's bottom right corner, click "Profile" and then "Payment card". There, you can add a new card or replace an existing one. In either case, the app will ask if you want to add a CCS or standard payment card (credit or debit). Adding a new card will replace the old card. Citymove currently only allows you to pair a user account with one card.

Kde najdu CVV kód pro přidání CCS karty?
Where can I find the CVV code to add a CCS card?

Při prvním zadání karty CCS budete potřebovat i její CVV kód. Ten získá odpovědná osoba v zákaznickém servisu CCS. Celý detailní postup pro získání CVV kódu najdete zde. V případě nejasností kontaktujte zákaznickou podporu CCS na telefonu 266108108 nebo emailu zakaznicka.podpora@ccs.cz.

The first time you enter your CCS card, you will also need its CVV code. This will be obtained by the person responsible at the CCS customer service. The full detailed procedure for obtaining the CVV code can be found here. If you are unsure, please contact CCS Customer Support at 266 108 108 or email zakaznicka.podpora@ccs.cz

Kde mohu parkovat s CCS kartou?
Where can I pay with my CCS card?

Po přidání karty do vašeho účtu v aplikaci Citymove budete moci parkovat ve všech parkovacích zónách v Praze: modré, fialové i oranžové. Výjimkou jsou parkovací domy, P+R parkoviště a garáže v rámci služby Mr. Parkit. Karta CCS nepůjde v Citymove použít ani k pořízení jízdenek pražské hromadné dopravy.

Once you've added your card to your Citymove account, you can park in all parking zones in Prague: blue, purple and orange. The exceptions are parking houses, P+R car parks and garages within the Mr. Parkit service. The CCS card can't be used to pay for Prague public transport tickets.

Co když mi nejde kartou CCS platit?‍
What if I can't pay with my CCS card?
 1. Ujistěte se prosím, že máte poslední verzi aplikace, a případně ji aktualizujte
 2. Zkontrolujte, že je vaše CCS karta platná, a že jste do aplikace správně opsali její číslo
 3. Ujistěte se, že platby parkovného jsou na vaší CCS kartě povolené oprávněnou osobou z vaší firmy

 1. Please make sure you have the latest version of the app and update it if necessary
 2. Check that your CCS card is valid and that you have correctly copied the card number into the app
 3. Make sure that parking payments are authorised on your CCS card by an authorised person from your company

Co když chci platit s CCS parkování a jinou kartou za jízdenky?
What if I want to pay with CCS parking and another card for tickets?

V současné chvíli do Citymove účtu můžete přidat pouze jednu kartu. Můžete si však vytvořit druhý účet, třeba na pracovním emailu, do kterého si přidáte CCS kartu na parkování firemního vozidla. Soukromý účet pak můžete nadále využívat na platby za jízdenky nebo soukromé parkování, a pak mezi nimi přepínat. Chápeme, že to není ideální řešení, ale už teď pracujeme na vylepšení.

At the moment, you can only add one card to your Citymove account. However, you can create a second account, perhaps on your work email, to which you add a CCS card for company car parking. You can then continue using the private account to pay for tickets or private parking and switch between the two. We understand this is not an ideal solution, but we are already working on improvements.

Kde si mohu stáhnout doklad o platbě?
Where can I download the receipt of my payment?

Účtenku si můžete stáhnout přímo z aplikace v sekci Moje aktivita. Zde tuto možnost naleznete po kliknutí na konkrétní aktivitu. Po zaplacení jste obdrželi účtenku také na váš e-mail.

You can download the receipt directly from the application in the My activity section. Here you can find this option after clicking on a specific activity. You received the receipt also on your email after payment.

Proč mi nejde verifikovat platební karta?
Why can't I verify my payment card?

Citymove využívá platební bránu Comgate, kde probíhá verifikace platební karty stržením a okamžitým vrácením jedné koruny.

Pokud vám nejde karta do platební brány vložit, může to být z důvodu, že vaše karta má vydavatele mimo EU. Toto bývá případ některých karet Revolut, jak fyzických tak virtuálních nebo korporátních karet.

U karty musíte mít povolené transakce, které probíhají tzv. na dálku. Je nutné je mít povolené v nastavení platební karty, a to jak debetní, tak i kreditní. Používají se např. při rezervaci hotelu, nákupu v aplikacích taxislužeb nebo u opakovaných plateb, jako je např. předplatné.

Některé telefony Xiaomi mají problém při návratu z potvrzení platby v bankovní aplikaci. Toto může být způsobeno tím, že je telefon v úsporném režimu baterie a tady zavře aplikaci Citymove ve chvíli, kdy přejdete do jiné aplikace. Na řešení pracujeme.

Citymove uses the Comgate payment gateway. Verifying the payment card is made by charging and immediately returning 1 CZK.

If you cannot insert the card into the payment gateway, it may be because your card is issued by a company outside the EU. This is often the case with some Revolut cards, both physical and virtual or corporate cards.

You must have the card enabled for transactions that take place remotely. It is necessary to have them enabled in the payment card settings, both debit and credit. They are used, for example, when booking a hotel, making a purchase in taxi applications, or for recurring payments such as subscriptions.

Some Xiaomi phones have a problem when returning from a payment confirmation in the banking application. This can be caused by the phone being in battery saver mode and closing the Citymove app when you switch to another app. We are working on a solution.

Potřebuji doklad o platbě.
I need a receipt.

Doklad o zaplacení je po potvrzení platby obratem zasílán na email, který máte zadaný v aplikaci. V sekci Profil si můžete prohlédnout, jaký email máte u profilu zadaný. V případě přihlášení přes sociální sítě zde může být nahraný starší email. V případě přihlášení přes Apple se zde zobrazuje zahashovaný (zašifrovaný) email, ale doklad by vám měl přijít na email, který máte ve vašem Apple profilu.

Doklady si můžete stáhnout i přímo z aplikace. Naleznete je v sekci Moje aktivita (prostřední tlačítko v dolní liště), kde doklad ke stažení naleznete v detailu každé transakce.

The receipt of payment is sent immediately to the email address you have entered in the application after payment confirmation. In the Profile section you can see what email you have entered for your profile. If you have logged in via social networks, an older email may be uploaded here. If you log in with Apple, there is a hashed email, but the receipt should come to the email you have in your Apple profile.

You can also download documents directly from the application. You can find them in the My Activity section (middle button in the bottom bar), where you can find the document for download in the details of each transaction.

Nedostal jsem doklad o zaplacení.
I didn't get a receipt for payment.

Doklad o zaplacení je po potvrzení platby obratem zasílán na email, který máte zadaný v aplikaci. Zkontrolujte, zda vámi zadaný email je správný a neobsahuje žádné překlepy. Zkontrolujte i složku Nevyžádané pošty ve vaši emailové schránce. Mohlo se stát, že email byl označený za spam. V případě potřeby nás kontaktujte.

Doklad o zaplacení si můžete stáhnout i přímo z aplikace v sekci Moje aktivita. Zde tuto možnost naleznete po rozkliknutí konkrétní aktivity.

The receipt of payment is sent immediately to the email address you have entered in the application after payment confirmation. Check that the email you have entered is correct and does not contain any typos. Also check the Junk folder in your inbox. It could be that the email has been marked as spam. Please contact us if necessary.

You can also download the receipt directly from the application in the My activity section. Here you can find this option after clicking on a specific activity.

Co dělat, když mi aplikace zobrazí chybovou hlášku "Platba neproběhla, pravděpodobně je chyba na platební kartě."?
What should I do if the app displays the error message "Payment did not go through, there is probably an error on the credit card."?

Nejčastější příčinou bývá nedostatek prostředků na kartě nebo expirace karty zadané v aplikaci.
V těchto případech je potřeba přidat kartu s dostatkem prostředků v sekci Platební karta, kterou najdete ve svém profilu.

Mezi další příčiny selhání platby může patřit:

- Nastavení MO/TO limitů – vzdálené platby bez CVV kódu. Typicky jde o platby prováděné platební kartou uloženou v mobilních aplikacích, které některé banky oddělují od klasických internetových plateb. Aby platba proběhla v pořádku, je třeba zkontrolovat nastavení MO/TO limitů v internetovém bankovnictví, případně kontaktovat banku.
- Karta nahlášená jako ztracená.

Pokud banka zamítne platbu, bohužel v systému nevidíme, jaký důvod byl za zamítnutím platby. Pro více informací je potřeba kontaktovat vaši banku.

Ve výjimečných případech může za selháním platby být slabý signál v místě zadání transakce, případně technická chyba. Pro více informací či pomoc se na nás neváhejte obrátit.

The most common cause is a lack of funds on the card or the expiry of the card entered in the app.
In these cases, you need to add a card with sufficient funds in the Payment Card section of your profile.

Other causes of payment failure may include:

- MO/TO limit settings - remote payments without CVV code. Typically, these are payments made with a payment card stored in mobile apps, which some banks separate from traditional internet payments. In order for the payment to go through properly, you need to check the MO/TO limits settings in online banking or contact the bank.
- Card reported as lost.

If the bank rejects the payment, unfortunately we cannot see in the system what the reason was behind the rejection. You will need to contact your bank for more information.

In exceptional cases, a weak signal at the point of transaction entry or a technical error may be behind the payment failure. Please do not hesitate to contact us for more information or assistance.

Co když selhala má platba?
What if my payment failed?

Nejčastější příčinou bývá nedostatek prostředků na kartě nebo expirace karty zadané v aplikaci.

V těchto případech je potřeba přidat kartu s dostatkem prostředků v sekci Platební karta, kterou najdete ve svém profilu.


Mezi další příčiny selhání platby může patřit:

 • Nastavení MO/TO limitů – vzdálené platby bez CVV kódu. Typicky jde o platby prováděné platební kartou uloženou v mobilních aplikacích, které některé banky oddělují od klasických internetových plateb. Aby platba proběhla v pořádku, je třeba zkontrolovat nastavení MO/TO limitů v internetovém bankovnictví, případně kontaktovat banku.
 • Karta je nahlášená jako ztracená
 • platební brána má výpadek (zkontrolovat status platební brány)


Pokud banka zamítne platbu, bohužel v systému nevidíme, jaký důvod byl za zamítnutím platby. Pro více informací je potřeba kontaktovat vaši banku.


Ve výjimečných případech může za selháním platby být slabé internetové připojení v místě zadání transakce, případně technická chyba. V tomto případě zkuste platbu za chvíli. Pro více informací či pomoc se na nás neváhejte obrátit.

The most common cause is a lack of funds on the card or the expiry of the card entered in the app.

In these cases, you need to add a card with sufficient funds in the Payment Card section of your profile.


Other causes of payment failure may include:

 • MO/TO limit settings - remote payments without CVV code. Typically, these are payments made with a payment card stored in mobile apps, which some banks separate from traditional internet payments. In order for the payment to go through properly, you need to check the MO/TO limits settings in online banking or contact the bank.
 • The card is reported as lost
 • the payment gateway has an outage (check payment gateway status here)


If the bank rejects the payment, unfortunately we cannot see in the system what the reason was behind the rejection. You need to contact your bank for more information.


In exceptional cases, a weak internet connection at the point of transaction entry or a technical error may be behind the payment failure. In this case, please try the payment after a while. Please contact us for more information or assistance.

Potřebuji změnit/aktualizovat platební kartu
I need to change/update my payment card

V aplikaci přejděte do sekce Profil, kterou naleznete v pravém dolním rohu. Zde vyberte možnost Platební karta, kde můžete kartu snadno změnit za novou.

In the app, go to the Profile section, which can be found in the bottom right corner. Here, select Payment Card to easily change your card for a new one.

Proč je nutné ukládat kartu do aplikace?
Why is it necessary to save the card in the application?

Abyste mohli s aplikací Citymove platit parkovné či nakupovat jízdenky na MHD, je nutné přidat platební kartu. To vám usnadní nákup, neboť vše pak bude probíhat již rychle na pár kliknutí. Vaše platební karta bude uložena v zabezpečeném prostředí banky přes platební bránu Comgate. Ke kartě nikdo ze Citymove nebude mít přístup. Současné nastavení brány neumožňuje platbu přes  Apple pay či Google pay.

In order to use the Citymove app to pay parking fees or buy public transport tickets, you need to add a payment card. This will make it easier for you to make purchases, as everything will be done quickly in just a few clicks. Your payment card will be stored in a secure bank environment via the Comgate payment gateway. No one from Citymove will have access to your card. The current gateway setup does not allow payment via Apple pay or Google pay.


Jak nahraju do aplikace novou platební kartu?
How can I add new payment card to Citymove?

V aplikaci přejděte do sekce Profil, kterou naleznete v pravém dolním rohu. Zde vyberte možnost Platební karta. Zde najdete možnost vložit platební kartu. Následně budete přesměrováni do platební brány Comgate, kde zadáte údaje o kartě a ověření proběhne zaplacením částky 1 Kč. Tato částka vám bude následně vrácena.

In the application, go to the Profile section, which you can find in the lower right corner. Here, select the Payment card option. Here you will find the option to insert a payment card. You will then be redirected to the Comgate payment gateway, where you will enter your card details, and the verification will take place by paying the amount of CZK 1. This amount will then be returned to you.

Co dělat když aplikace hlásí "Zpracování platby trvá déle než obvykle"?
What to do when app says "Processing of your payment takes longer than usual"?

Tato chybová hláška se objevuje v případech, kdy platební brána není schopná zpracovat vaši platbu v určitém čase. Pokud se vám tato hláška v aplikaci objeví, neodesílejte platbu ihned znovu! Doporučujeme počkat pár minut a poté si ověřit, zda vaše původní platba dodatečně proběhla či ne. Pokud platba dodatečně proběhne, aplikace vám pošle push notifikaci (pokud je máte povolené v nastavení aplikace) a pošleme vám na e-mail, se kterým jste se do Citymove zaregistrovali, účtenku za platbu. Mějte na paměti, že e-mail může skončit ve vaší složce pro hromadné zprávy či ve složce pro nevyžádanou poštu (spam). Pokud si nejste jistí se kterou e-mailovou adresou jste zaregistrováni, najdete ji v aplikaci v sekci Profil.

Pokud bude platba dodatečně zamítnuta, aplikace vám pošle upozornění push notifikací a budete nutné platbu opakovat. V tomto případě doporučujeme si také přečíst nejčastější důvody selhání vaší platby.

This error message appears when the payment gateway is not able to process your payment within some time. If this message appears, do not immediately submit your payment again! We recommend to wait couple of minutes and then find out, whether the payment went through after all or not. If the payment does go through, the app will send you a push notification (if you have notifications allowed in the app settings) and we will also send you a payment receipt to your email address whit which you have created your account. Be aware that the email with the payment receipt may end up in your spam folder or folder for "promotional" emails. If you are not sure which e-mail is associated with your Citymove account, you can check it in the app in the Profile tab.

If the payment fails to be processed afterwards. We will notify you via push notification and you will have to repeat the payment again. In this case we also recommend to check the most frequent reasons why your payment could have failed.

Kde najdu zakoupenou jízdenku?
Where can I find the purchased ticket?

Jízdenku naleznete v sekci jízdenky v dolní části aplikace.

You can find the ticket in the ticket section at the bottom of the application.

Od kdy začne platit moje jízdenka?
When does my ticket become valid?

Jízdenka začne platit 2 minuty od nákupu.

The ticket becomes valid 2 minutes after purchase.

Live Public transport data

Live positions of public transport vehicles on the map

The data about current positions of Pragues buses, trams and trains are being gathered from GPS sensors in the vehicles. The data are sent every 15 seconds. In between the intervals, the app predicts vehicle's current position and every 15 seconds, new current positions are received and the position of the vehicle on the map is adjusted. By tapping the live vehicle pin on the map, the app shows the route of the connection and also list of stops on the route. In order to limit the amount of data that is being downloaded by your phone, only vehicles in the diameter of 2 kms around the center of the map are shown. The live positions data are provided by PID (Pražská integrovaná doprava).

Live departure times in route detail

Based on the gathered info about current positions of public transport vehicles, the app shows actual predicted departure times in the detail of each route. The times of departures may therefore vary from the departure times given by an official timetable.