V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se platby parkovného se prosím obracejte na naší podporu. V případě dotazů týkajících se zón placeného stání na území hl. m. Prahy prosím kontaktujte poskytovatele služby TSK Praha (kontakt níže).

Často kladené otázky

Frequently asked questions

Jakým způsobem můžu v aplikaci Citymove platit za parkování?
How can I pay for parking in the Citymove app?

Po tom, co si ve svém profilu v sekci Platební karta přidáte svou kartu, bude se vám platba za parkovné strhávat vždy z této karty a nebude nutné kartu znovu zadávat či ověřovat.

Once you have added your card in the Payment Card section of your profile, your parking payment will always be charged to that card and you will not need to re-enter or verify your card.


Co dělat, když jsem zaplatil za špatnou SPZ?
What should I do if I paid for the wrong number plate?

Proces nákupu parkovacího lístku prostřednictvím aplikace Citymove funguje stejně jako při nákupu lístku prostřednictvím parkovacího automatu na ulici. Pokud dojde k nesprávnému zaplacení parkovacího lístku z nedbalosti či nepozornosti uživatele, lístek nemůže být stornovaný a peníze nemohou být vráceny.

Doporučujeme, abyste si SPZ vozidel uložili do Vašeho profilu. Pokud máte více vozidel, tak využijte pojmenování SPZ vozidel dodatečným popisem.

The process of buying a parking ticket through the Citymove app works in the same way as buying a ticket through a parking meter on the street. If a parking ticket is incorrectly paid due to user negligence or inattention, the ticket cannot be cancelled and the money cannot be refunded.

We recommend that you save the license plates of the vehicles in your profile. If you have more than one vehicle, please use the additional description to name the license plates of the vehicles.

Potřebuji doklad o platbě za parkování.
I need a receipt for the parking ticket.

Doklad o zaplacení je po potvrzení platby obratem zasílán na email, který máte zadaný v aplikaci. V sekci Profil si můžete prohlédnout, jaký email máte u profilu zadaný. V případě přihlášení přes sociální sítě zde může být nahraný starší email. V případě přihlášení přes Apple se zde zobrazuje zahashovaný (zašifrovaný) email, ale doklad by vám měl přijít na email, který máte ve vašem Apple profilu.

The receipt of payment is sent immediately to the email address you have entered in the application after payment confirmation. In the Profile section you can see what email you have entered for your profile. If you have logged in via social networks, an older email may be uploaded here. If you log in with Apple, there is a hashed email, but the receipt should come to the email you have in your Apple profile.

Co dělat, když jsem zaplatil za nesprávnou zónu?
What to do if I paid for the wrong zone?

Proces nákupu parkovacího lístku prostřednictvím aplikace Citymove funguje stejně jako při nákupu lístku prostřednictvím parkovacího automatu na ulici. Pokud dojde k nesprávnému zaplacení parkovacího lístku z nedbalosti či nepozornosti uživatele, lístek nemůže být stornovaný a peníze nemohou být vráceny.

The process of purchasing a parking ticket through the Citymove app works in the same way as buying a ticket through an on-street parking meter. If a parking ticket is incorrectly paid due to user negligence or inattention, the ticket cannot be cancelled and the money cannot be refunded.

Potřebuji změnit/aktualizovat platební kartu pro platbu parkovného.
I need to change/update my payment card to pay parking fees.

V aplikaci přejděte do sekce Profil, kterou naleznete v pravém dolním rohu. Zde vyberte možnost Platební karta, kde můžete kartu snadno změnit za novou.

In the app, go to the Profile section, which can be found in the bottom right corner. Here, select Payment Card to easily change your card for a new one.

Jak funguje kontrola zaplacení parkovného?
How the parking fee check works?

Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí monitorovacího systému na základě registrační značky (SPZ/RZ) vozidla.

Parking fee payment is checked automatically using a monitoring system based on the vehicle's registration plate (number plate/number plate).

Co dělat, pokud jsem zaplatil před příjezdem do parkovací zóny, kde ale není volné místo pro zaparkování vozidla?
What should I do if I have paid before arriving in a parking zone where there is no parking space available?

Proces nákupu parkovacího lístku prostřednictvím aplikace Citymove funguje stejně jako při nákupu lístku prostřednictvím parkovacího automatu na ulici. Pokud dojde k zaplacení parkovacího lístku nemůže být lístek stornovaný a peníze nemohou být vráceny.

The process of purchasing a parking ticket through the Citymove app works in the same way as purchasing a ticket through an on-street parking meter. If a parking ticket is paid, the ticket cannot be cancelled and the money cannot be refunded.

Co dělat, pokud jsem zaplatil za delší období než potřebuji?
What if I have paid for a longer period than I need?

Proces nákupu parkovacího lístku prostřednictvím aplikace Citymove funguje stejně jako při nákupu lístku prostřednictvím parkovacího automatu na ulici. Pokud dojde k zaplacení parkovacího lístku na delší dobu, lístek nemůže být stornovaný nebo zkrácený a peníze nemohou být vráceny.

The process of purchasing a parking ticket through the Citymove app works in the same way as buying a ticket through an on-street parking meter. If a parking ticket is paid for a longer period of time, the ticket cannot be cancelled or shortened and the money cannot be refunded.

Chci změnit/vymazat údaje o registrační značce vozidla.
I want to change/delete vehicle licence plates.

Správu registračních značek můžete provádět v sekci Profil > Registrační značky

You can manage the license plates in the Profile > License plates section.

Co dělat, pokud se mi po zaplacení zobrazuje špatný čas?
What should I do if I see a wrong prepaid time after payment?

Pravděpodobně máte v telefonu vypnutou funkci Date & Time, tj. získávání časových zón ze sítě. V tomto případě je třeba si nastavit, že telefon má čas i zóny získávat ze sítě.

You may have switched off the Date & Time feature on your phone (settings to obtain time zones from the local network). In this case, you need to set the phone to have time and zones obtained from the local network.

Nejde mi prodloužit parkovací čas.
I can't extend the parking time.

Parkování v zónách placeného stání je omezeno na určitý maximální čas. Záleží na typu zóny, ve které parkujete. (např. max. doba stání v modré zóně jsou 3 hodiny). Po vyčerpání této doby Vám systém neumožní provést další platbu a parkování prodloužit.

Parking in paid parking zones is limited to a certain maximum time, which depends on the type of zone you park in. (eg. the maximum parking time in the blue zone is 3 hours). When this time is reached, the system will not allow you to make another payment and extend the parking time.

Co mám dělat, pokud označení parkovacích zón v terénu neodpovídá údajům zobrazeným v aplikaci?
What happens if the parking zones on the street do not match the displayed zone in the app?

Může se stát, že Technická správa komunikací provede přeznačení placených zón rychleji v terénu, než v jejich informačním systému. V takové situaci se údaje v aplikaci oproti terénu mohou lišit. I v tomto případě můžete parkovné přes aplikaci Citymove bez obav zaplatit. Z vaší karty bude stržena správná částka, odpovídající příslušnému značení. Virtuální a fyzické parkovací hodiny jsou totiž synchronizovány okamžitě.

It may happen that the Technical Road Administration will re-label parking zones on the street faster than they update their information system. In this case, the data in the app may differ from what is displayed on the street. Even in this case, you can safely pay for the parking through the Citymove app. Your card will be charged the correct amount corresponding to the on-street layout as virtual and physical parking meters are synchronised instantly.

Jak si mohu přidat / editovat registrační značky aut (SPZ)?
How do I add / edit my Vehicle licence plates?

Pro rychlejší placení za parkování je ideální si uložit registrační značky vašich vozidel. To je možné v „Profilu“ kliknutím na "Registrační značky (SPZ)". Pokud platíte parkování a střídáte více aut, můžete si ke každé SPZ přidat poznámku – třeba typ auta, nebo jeho barvu, nebo zdali je firemní či osobní.

For faster parking payments, you can save the license plates of your vehicles. You can enter the license plates in the “Profile” by clicking on “Vehicle license plates”. If you alternate several vehicles when paying for parking, you can add a note to each license plate – e.g., the type of vehicle, its colour, or whether it is a company or personal vehicle.

Info o parkovacích zónách

Modré zóny (Rezidentní)

Modrá zóna je primárně určena pro tzv. rezidentní parkování pro lidi s platným parkovacím oprávněním, ostatní motoristé zde mohou parkovat po omezenou dobu po zaplacení parkovného. Více informací

Fialové zóny (Smíšené)

Na fialové zóně mohou parkovat bez omezení držitelé platného parkovacího oprávnění, ostatní na základě platby parkovného. Více informací

Oranžové zóny (Návštěvní)

Oranžové zóny slouží ke krátkodobému parkování a je možné na nich parkovat s časovým omezením po zaplacení parkovného. Více informací

Hlídané parkovací plochy a garáže, P+R

Komerční hlídané parkovací plochy a garážová stání bývají umístěna v blízkosti hlavních silničních tahů, MHD nebo v návaznosti na pražská obchodní centra a lokality, kde je předpoklad jejich vytíženosti (například v blízkosti letiště Václava Havla). Parkování na nich je možné za úplatu a dle konkrétních pravidel, která stanovuje příslušný komerční subjekt. Některá komerční parkoviště nabízejí parkování po omezenou dobu zdarma, nebo také možnost rezervace parkovacího místa předem.

Záchytná parkoviště P+R (park + ride) „zaparkuj a jeď“,  jsou zpravidla umístěna v okrajových částech Prahy v lokalitách s dobrou návazností na veřejnou hromadnou dopravu.