V případě problému s vaší platbou za nabíjení se prosíme obraťte na odporu podporu PRE níže. V případě problému s aplikací Citymove (nefunkčnost, chyby v aplikaci apod.) se obraťte na nás.

Často kladené otázky

Frequently asked questions

Jak si přidat CCS kartu do aplikace?
How to add the CCS card to the app?

V pravém dolním rohu v aplikaci klikněte na “Profil” a pak na položku “Platební metody”. Zde máte možnost přidat osobní nebo pracovní kartu, zvolíte tedy možnost pracovní a přidáte kartu CCS. Citymove momentálně umožňuje spárování uživatelského účtu pouze s jednou platební kartou a jednou pracovní kartou.

Pro přidání CCS karty budete potřebovat CVV kód. Ten získá odpovědná osoba z vaší firmy v zákaznickém servisu CCS (detailní postup zde).

In the app's bottom right corner, click "Profile" and then "Payment Methods". Here, you can add a personal or business card, so choose the business option and add a CCS card. Citymove currently only allows you to pair a user account with one payment card and one CCS card.

You will need a CVV code to add a CCS card. This will be obtained by the person responsible for your company's CCS customer service (detailed procedure here).


Kde najdu CVV kód pro přidání CCS karty?
Where can I find the CVV code to add a CCS card?

Při prvním zadání karty CCS budete potřebovat i její CVV kód. Ten získá odpovědná osoba v zákaznickém servisu CCS. Celý detailní postup pro získání CVV kódu najdete zde. V případě nejasností kontaktujte zákaznickou podporu CCS na telefonu 266108108 nebo emailu zakaznicka.podpora@ccs.cz.

The first time you enter your CCS card, you will also need its CVV code. This will be obtained by the person responsible at the CCS customer service. The full detailed procedure for obtaining the CVV code can be found here. If you are unsure, please contact CCS Customer Support at 266 108 108 or email zakaznicka.podpora@ccs.cz

Kde mohu parkovat s CCS kartou?
Where can I pay with my CCS card?

Po přidání karty do vašeho účtu v aplikaci Citymove budete moci parkovat ve všech parkovacích zónách v Praze: modré, fialové i oranžové. Výjimkou jsou parkovací domy, P+R parkoviště a garáže v rámci služby Mr. Parkit. Karta CCS nepůjde v Citymove použít ani k pořízení jízdenek pražské hromadné dopravy.

Once you've added your card to your Citymove account, you can park in all parking zones in Prague: blue, purple and orange. The exceptions are parking houses, P+R car parks and garages within the Mr. Parkit service. The CCS card can't be used to pay for Prague public transport tickets.

Co když mi nejde kartou CCS platit?‍
What if I can't pay with my CCS card?
 1. Ujistěte se prosím, že máte poslední verzi aplikace, a případně ji aktualizujte
 2. Zkontrolujte, že je vaše CCS karta platná, a že jste do aplikace správně opsali její číslo
 3. Ujistěte se, že platby parkovného jsou na vaší CCS kartě povolené oprávněnou osobou z vaší firmy

 1. Please make sure you have the latest version of the app and update it if necessary
 2. Check that your CCS card is valid and that you have correctly copied the card number into the app
 3. Make sure that parking payments are authorised on your CCS card by an authorised person from your company

Co dělat, když nefunguje přidání karty do aplikace Citymove?
What if adding a card to Citymove doesn't work?

Pokud se při pokusu o přidání karty setkáte s problémem, není důvod k panice. Jelikož jsme na platební bránu Stripe přešli nově a dříve jsme ji nepoužívali, mohou některé banky zprvu “omylem” verifikaci karty odmítnout. Existuje však několik kroků, které můžete podniknout, abyste tento problém vyřešili a mohli nadále plně využívat výhody Citymove.

Stripe je celosvětově rozšířená platební brána, která umožňuje i předautorizaci plateb. Tuto platební bránu využívá například Amazon, Shopify, Airbnb, Uber a další.

 1. Odhlášení a znovupřihlášení: Odhlašte se z aplikace Citymove a následné znovu přihlašte. Někdy může dojít k technickým potížím, které mohou být vyřešeny tímto jednoduchým krokem.
 2. Odinstalace a reinstalace aplikace: Pokud předchozí krok nepomohl, zkuste odinstalovat aplikaci Citymove ze svého zařízení a následně ji znovu nainstalovat.
 3. Pokud ani jeden z těchto kroků nepřinese očekávané výsledky a stále se potýkáte s problémem přidání karty, doporučujeme kontaktovat vaši banku a požádat o pomoc.

U karty také musíte mít povolené transakce, které probíhají tzv. na dálku. Je nutné je mít povolené v nastavení platební karty, a to jak debetní, tak i kreditní. Používají se např. při rezervaci hotelu, nákupu v aplikacích taxislužeb nebo u opakovaných plateb, jako je např. předplatné.

Zároveň je potřeba mít povolené EMS platby (Electronic Money Services), což jsou elektronické peněžní služby, které umožňují provádění plateb a finančních transakcí pomocí elektronických prostředků. EMS může zahrnovat různé formy digitálního platebního systému, jako jsou elektronické peněženky, mobilní platby, online bankovnictví, aj.

Pokud si nejste jistí, zda tyto způsoby transakcí máte povolené nebo jak se povolují, doporučujeme kontaktovat vaši banku.

If you encounter a problem when adding a card, there's no need to panic. Since we're new to the Stripe payment gateway and haven't used it before, some banks may initially "accidentally" refuse card verification. However, there are a few steps you can take to resolve this issue so you can continue to take full advantage of Citymove.

Stripe is a worldwide payment gateway that also allows pre-authorization of payments. For example, Amazon, Shopify, Airbnb, Uber, and others use this payment gateway.

 1. Log out and log back in: You can log out of the Citymove app and then log back in. This simple step can sometimes resolve technical issues.
 2. Uninstall and reinstall the application: If the previous step did not help, try uninstalling and then reinstalling the Citymove app on your device.
 3. If none of these steps yield the expected results and you still need help adding your card, we recommend contacting your bank for assistance.

You must also have remote transactions enabled on your card. These must be enabled in the payment card settings, both debit and credit. These are used, for example, for hotel bookings, purchases on taxi apps or recurring payments such as subscriptions.

At the same time, you need to be enabled for EMS payments (Electronic Money Services), which are electronic money services that allow you to make payments and financial transactions using electronic means. EMS can include various digital payment systems such as e-wallets, mobile payments, online banking, etc.

We recommend contacting your bank if you need clarification on whether or how these transaction methods are allowed.

Jak nahraju do aplikace více karet?
How to upload multiple cards to the app?

Citymove vám nově umožňuje nahrát 2 karty, jednu platební kartu a jednu pracovní (např. CCS). Karty můžete přidat v sekci "Profil" - "Platební metody". V každé sekci (osobní/pracovní) však můžete mít pouze jednu kartu.

Citymove now allows you to upload two cards, one personal and one business card (for example CCS). You can add cards in the "Profile" - "Payment methods" section. However, you can only have one card in each section (1 payment card & 1 business card).

Kde si mohu stáhnout doklad o platbě?
Where can I download the receipt of my payment?

Účtenku si můžete stáhnout přímo z aplikace v sekci Moje aktivita po skončení parkování. Zde tuto možnost naleznete po kliknutí na konkrétní aktivitu. Po skončení parkování jste obdrželi účtenku také na váš e-mail.

You can download your receipt directly from the app in the My Activity section after you have finished parking. Here you can find this option by clicking on the specific activity. You will also receive a receipt in your email when you have finished parking.

Proč mi nejde verifikovat platební karta?
Why can't I verify my payment card?

Citymove využívá platební bránu Stripe. U karty musíte mít povolené transakce, které probíhají tzv. na dálku. Je nutné je mít povolené v nastavení platební karty, a to jak debetní, tak i kreditní. Používají se např. při rezervaci hotelu, nákupu v aplikacích taxislužeb nebo u opakovaných plateb, jako je např. předplatné.

Citymove uses the Stripe payment gateway. You must have remote transactions enabled on your card. These must be enabled in the payment card settings, both debit and credit. These are usually used for hotel bookings, taxi app purchases or recurring payments such as subscriptions.

Potřebuji doklad o platbě.
I need a receipt.

Doklad o zaplacení je po skončení parkování obratem zasílán na email, který máte zadaný v aplikaci. V sekci Profil si můžete prohlédnout, jaký email máte u profilu zadaný. V případě přihlášení přes sociální sítě zde může být nahraný starší email. V případě přihlášení přes Apple se zde zobrazuje zahashovaný (zašifrovaný) email, ale doklad by vám měl přijít na email, který máte ve vašem Apple profilu.

Doklady si můžete stáhnout i přímo z aplikace. Naleznete je v sekci Moje aktivita (prostřední tlačítko v dolní liště), kde doklad ke stažení naleznete v detailu každé transakce.

After parking, the confirmation of payment is sent immediately to the email address you have entered in the app. In the Profile section you can see what email you have entered for your profile. If you have logged in via social networks, an older email may be uploaded here. If you log in with Apple, there is a hashed email, but the receipt should come to the email you have in your Apple profile.

You can also download documents directly from the application. You can find them in the My Activity section (middle button in the bottom bar), where you can find the document for download in the details of each transaction.

Nedostal jsem doklad o zaplacení.
I didn't get a receipt for payment.

Doklad o zaplacení je po skončení parkování obratem zasílán na email, který máte zadaný v aplikaci. Zkontrolujte, zda vámi zadaný email je správný a neobsahuje žádné překlepy. Zkontrolujte i složku Nevyžádané pošty ve vaši emailové schránce. Mohlo se stát, že email byl označený za spam. V případě potřeby nás kontaktujte.

Doklad o zaplacení si můžete stáhnout i přímo z aplikace v sekci Moje aktivita. Zde tuto možnost naleznete po rozkliknutí konkrétní aktivity.

After parking, the confirmation of payment is sent immediately to the email address you have entered in the app. Check that the email you have entered is correct and does not contain any typos. Also check the Junk folder in your inbox. It could be that the email has been marked as spam. Please contact us if necessary.

You can also download the receipt directly from the application in the My activity section. Here you can find this option after clicking on a specific activity.

Co dělat, když mi aplikace zobrazí chybovou hlášku "Platba neproběhla, pravděpodobně je chyba na platební kartě."?
What should I do if the app displays the error message "Payment did not go through, there is probably an error on the credit card."?

Nejčastější příčinou bývá nedostatek prostředků na kartě nebo expirace karty zadané v aplikaci.
V těchto případech je potřeba přidat kartu s dostatkem prostředků v sekci Platební metody, kterou najdete ve svém profilu.

Mezi další příčiny selhání platby může patřit:

- Nastavení MO/TO limitů – vzdálené platby bez CVV kódu. Typicky jde o platby prováděné platební kartou uloženou v mobilních aplikacích, které některé banky oddělují od klasických internetových plateb. Aby platba proběhla v pořádku, je třeba zkontrolovat nastavení MO/TO limitů v internetovém bankovnictví, případně kontaktovat banku.
- Karta je nahlášena jako ztracená.

Pokud banka zamítne platbu, bohužel v systému nevidíme, jaký důvod byl za zamítnutím platby. Pro více informací je potřeba kontaktovat vaši banku.

Ve výjimečných případech může za selháním platby být slabý signál v místě zadání transakce, případně technická chyba. Pro více informací či pomoc se na nás neváhejte obrátit.

The most common cause is a lack of funds on the card or the expiry of the card entered in the app.
In these cases, you need to add a card with sufficient funds in the Payment Methods section of your profile.

Other causes of payment failure may include:

- MO/TO limit settings - remote payments without CVV code. Typically, these are payments made with a payment card stored in mobile apps, which some banks separate from traditional internet payments. In order for the payment to go through properly, you need to check the MO/TO limits settings in online banking or contact the bank.
- Card reported as lost.

If the bank rejects the payment, unfortunately we cannot see in the system what the reason was behind the rejection. You will need to contact your bank for more information.

In exceptional cases, a weak signal at the point of transaction entry or a technical error may be behind the payment failure. Please do not hesitate to contact us for more information or assistance.

Co když selhala má platba?
What if my payment failed?

Nejčastější příčinou bývá nedostatek prostředků na kartě nebo expirace karty zadané v aplikaci.

V těchto případech je potřeba přidat kartu s dostatkem prostředků v sekci Platební metody, kterou najdete ve svém profilu.

Mezi další příčiny selhání platby může patřit:

 • Nastavení MO/TO limitů – vzdálené platby bez CVV kódu. Typicky jde o platby prováděné platební kartou uloženou v mobilních aplikacích, které některé banky oddělují od klasických internetových plateb. Aby platba proběhla v pořádku, je třeba zkontrolovat nastavení MO/TO limitů v internetovém bankovnictví, případně kontaktovat banku.
 • Problem může být i to, že karta má zablokované EMS platby. Pokud budete kontaktovat svou banku a řeknete jim, že chcete platit parkovné přes Citymove, platby vám odblokují. Bohužel je to docela častý problém, ale banky nás znají a obvykle problém rychle vyřeší.
 • Karta je nahlášená jako ztracená
 • platební brána má výpadek (zkontrolovat status platební brány)

Pokud banka zamítne platbu, bohužel v systému nevidíme, jaký důvod byl za zamítnutím platby. Pro více informací je potřeba kontaktovat vaši banku.

Můžete zkusit i odebrání a následně přidání vaší platební karty v aplikaci. Tento postup může pomoci vyřešit případné technické problémy spojené s propojením vaší karty s aplikací.

Ve výjimečných případech může za selháním platby být slabé internetové připojení v místě zadání transakce, případně technická chyba. V tomto případě zkuste platbu za chvíli. Pro více informací či pomoc se na nás neváhejte obrátit.

The most common cause is a lack of funds on the card or the expiry of the card entered in the app.

In these cases, you need to add a card with sufficient funds in the Payment Methods section of your profile.

Other causes of payment failure may include:

 • MO/TO limit settings - remote payments without CVV code. Typically, these are payments made with a payment card stored in mobile apps, which some banks separate from traditional internet payments. In order for the payment to go through properly, you need to check the MO/TO limits settings in online banking or contact the bank.
 • The card is reported as lost
 • the payment gateway has an outage (check payment gateway status here)

If the bank rejects the payment, unfortunately we cannot see in the system what the reason was behind the rejection. You need to contact your bank for more information.

You can also try removing and adding your payment card to the app. This may help resolve technical issues linking your card to the app.

In exceptional cases, a weak internet connection at the point of transaction entry or a technical error may be behind the payment failure. In this case, please try the payment after a while. Please contact us for more information or assistance.

Potřebuji změnit/aktualizovat platební kartu
I need to change/update my payment card

V aplikaci přejděte do sekce Profil, kterou naleznete v pravém dolním rohu. Zde vyberte možnost Platební metody, kde můžete kartu snadno změnit za novou.

In the app, go to the Profile section, which can be found in the bottom right corner. Here, select Payment Methods to easily change your card for a new one.

Proč je nutné ukládat kartu do aplikace?
Why is it necessary to save the card in the application?

Abyste mohli s aplikací Citymove platit parkovné, je nutné přidat platební kartu. To vám usnadní nákup, neboť vše pak bude probíhat již rychle na pár kliknutí. Vaše platební karta bude uložena v zabezpečeném prostředí banky přes platební bránu Stripe. K informacím o kartě nemá nikdo z Citymove ani Škoda X přístup.

You must add a payment card to pay parking fees using the Citymove app. This will make your purchase easier, as everything will be done quickly in just a few clicks. The Stripe payment gateway will store your payment card in a secure bank environment. No one from Citymove or Skoda X has access to your card information.

Jak nahraju do aplikace novou platební kartu?
How can I add new payment card to Citymove?

V aplikaci přejděte do sekce Profil, kterou naleznete v pravém dolním rohu. Zde vyberte možnost Platební metody. V této sekci si můžete přidat jak osobní kartu, tak pracovní kartu.

In the app, go to the Profile section, which can be found in the bottom right corner. Here, select Payment Methods. In this section, you can add both a personal payment card and a business payment card.

Co dělat když aplikace hlásí "Zpracování platby trvá déle než obvykle"?
What to do when app says "Processing of your payment takes longer than usual"?

Tato chybová hláška se objevuje v případech, kdy platební brána není schopná zpracovat vaši platbu v určitém čase. Pokud se vám tato hláška v aplikaci objeví, neodesílejte platbu ihned znovu! Doporučujeme počkat pár minut a poté si ověřit, zda vaše původní platba dodatečně proběhla či ne. Pokud platba dodatečně proběhne, aplikace vám pošle push notifikaci (pokud je máte povolené v nastavení aplikace) a pošleme vám na e-mail, se kterým jste se do Citymove zaregistrovali, účtenku za platbu. Mějte na paměti, že e-mail může skončit ve vaší složce pro hromadné zprávy či ve složce pro nevyžádanou poštu (spam). Pokud si nejste jistí se kterou e-mailovou adresou jste zaregistrováni, najdete ji v aplikaci v sekci Profil.

Pokud bude platba dodatečně zamítnuta, aplikace vám pošle upozornění push notifikací a budete nutné platbu opakovat. V tomto případě doporučujeme si také přečíst nejčastější důvody selhání vaší platby.

This error message appears when the payment gateway is not able to process your payment within some time. If this message appears, do not immediately submit your payment again! We recommend to wait couple of minutes and then find out, whether the payment went through after all or not. If the payment does go through, the app will send you a push notification (if you have notifications allowed in the app settings) and we will also send you a payment receipt to your email address whit which you have created your account. Be aware that the email with the payment receipt may end up in your spam folder or folder for "promotional" emails. If you are not sure which e-mail is associated with your Citymove account, you can check it in the app in the Profile tab.

If the payment fails to be processed afterwards. We will notify you via push notification and you will have to repeat the payment again. In this case we also recommend to check the most frequent reasons why your payment could have failed.

Ceník & instrukce

Návod na nabíjení
 1. Připojte vozidlo k nabíjecímu stojanu. Pokud más stojan dvířka pokračujte na další kroky a až se dvířka otevřou, připojte nabíjecí kabel k autu a nabíjení začne automaticky.
 2. Klikněte na "Skenovat QR kód" v aplikaci v sekci Nabíjecí stanice.
 3. Naskenujte QR kód na vybraném stojanu a počkejte, až budete přesměrováni na PRE stránku s platbou. Pokud se vám nepodaří kód naskenovat, klikněte na Zadat kód ručně a zadejte číselný kód stojanu dle instrukcí v aplikaci.
 4. Vyberte jak dlouho chcete nabíjet a potvrďte Souhlas s podmínkami nabíjení
 5. Klikněte na Přeít k platbě a otevře se platební brána. Zadejte údaje z vaší platební karty a platbu odešlete. Nabíjení začne automaticky po odeslání platby.
Ceník jednorázového dobíjení

Cena za jednorázové dobíjení se odvíjí od vámi vybrané délky nabíjení a výkonu nabíjení stanice.

Zobrazit ceník na webu PRE Mobilita

Opakované dobíjení

Pro informace o pravidelném a levnějším dobíjení na nabíjecích stanicích PRE navštivte web PRE Mobilita.